BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 93/292/2010 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 25 lutego 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 204 i 257 pkt 1 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 8.494,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 lit. A.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.494,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. B.

§ 3.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w dziele 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w planie wydatków budżetowych na 2010 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C do niniejszej uchwały.

§ 4
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 19.558.584 zł;
- wydatki ogółem - 20.954.060 zł.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 mar 2010 11:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 802 razy