BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 95/302/10 Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 marca 2010 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2010 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art.20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z póź. zm.) w związku z załącznikami Nr 1 i 2 uchwały Nr 90/283/2010 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:

1.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2.upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dokonano wybory ofert:
1.Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- Edukacja literacko- teatralna dzieci i młodzieży LOGOS 2010 r. Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych
- VI Konkurs Recytatorski „Miejsce na wiersz”;
- XX Konkurs dla Najmłodszych „Uśmiechnięte strofki”
- XXV Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej;
- Biesiady Poetyckie – Promocja twórczości literackiej autorów Ziemi Łomżyńskiej.
w kwocie: 800 złotych.
2.Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadań:
„Niedziela na św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie w kwocie: 1.200 złotych.
3.Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w zakresie realizacji zadań:
XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2010 r.
XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2010 w kwocie: 11.000 złotych.
4. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań:
- Konferencja naukowa nt.”Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa”
- Konferencja naukowa nt.”Region łomżyński – problemy rozwoju w warunkach gospodarki pokryzysowej” w kwocie: 1.000 złotych.
5.Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań
- Realizacja przedsięwzięć służących rozbudowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu.
- Czasy wojenne na zsyłce „Wspomnienia” Z. Pieńkowskiego.w kwocie: 6.000 złotych.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadań:
- XVIII Jesienne Prezentacje Kulturalne” w kwocie: 1.700 złotych.
7. Caritas Diecezji Łomżyńskiej
- Śpiewaj i tańcz Polsko” – Święto Niepodległości .Obchody uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność RP ; w kwocie: 800 złotych.
8. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Łomży
- Wydanie książki pt „Biblia w literaturze powszechnej” w kwocie: 1.000 złotych.
9. Biebrzańsko – Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne „ŁOŚ”
- Wyjazd Zespołu Śpiewaczego z Wizny na Szabłowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej – Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego w kwocie: 800 złotych.

10. Odział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą w Marianowie
- Warsztaty artystyczne w zakresie dziedzictwa kulturowego pn. „Odkrywamy zapomniane Piękno” w kwocie: 800 złotych.
11. Publiczne Gimnazjum im. „Ofiar Katynia” w Piątnicy
- Obchody uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie: 500 złotych.
12. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie
- Opracowanie, wydanie, promocja i sprzedaż książki : Henryk Gała „ Dramaty” w kwocie: 800 złotych.
13. Teatr Lalki i Aktora w Łomży
- XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka” w Łomży w kwocie: 2.000 złotych.
14. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania:
- Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży w kwocie: 11.000 zlotych.
15.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:
- Prowadzenia Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie: 21.000 złotych.
16.Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Łomży
- Przygotowanie dzieci i młodzieży szkolnej do udziału we współ zawodnictwie sportowym opartym na kalendarzu imprez Związku Teakwondo Olimpijskiego
w kwocie: 1.000 złotych.
17.Uczniowski Klub Sportowy „Pucharek” w Łomży
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Piątnica w 2010 roku w kwocie: 1.000 złotych
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego Łomży.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

Marek Dworakowski…
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński…
Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 kwi 2010 11:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 785 razy