BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 95/304/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 marca 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przenosi się z rezerwy budżetowej „ drogowej ” kwotę – 71.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1. lit A.

§ 2.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 lit. B.

§ 3.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. C.

§ 4.
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 20.082.516,00 zł;
- wydatki ogółem - 22.310.324,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 kwi 2010 12:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 749 razy