BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 96/305/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w skład którego wchodzą:

1) Bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą - 7.518 925,27 zł.

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący wynik finansowy – zysk netto – 453.170,23 zł.

3) Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009.


§ 2

Zysk netto w kwocie – 453.170,23 zł przeznacza się na cele statutowe ZPOZ w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 kwi 2010 15:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 733 razy