BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 96/309/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Udziela się: Panu Mieczysławowi Bieńkowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do udziału w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w projekcie „Kamisa i Pasza idą na staż” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

§2

Udziela się Panu Mieczysławowi Bieńkowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§3

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski .

2. Mieczysław Chojnowski .

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 kwi 2010 12:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 818 razy