BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 98/315/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 maja 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 204 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 93.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. A.

§ 2.
Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 93.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 lit. B.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 20.164.930,00 zł;
- wydatki ogółem - 22.392.738,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 620 razy