BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 101/325/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 czerwca 2010 rok
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art.237, art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.284.215,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie :
- zadań własnych - 1.171.215,00 zł,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -113.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.284.215,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- zadań własnych - 1.171.215,00 zł,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -113.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 i 4 .

§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 32.028.069,00 zł;
- wydatki ogółem - 34.255.877,00 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 12:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 776 razy