BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 102/331/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 237, art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- zadań własnych – 1.153.000,00 zł;
- zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.170.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- zadań własnych – 1.153.000,00 zł;
- zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 33.635.388,00 zł;
- wydatki ogółem - 35.863.196,00 zł.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 13:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 786 razy