BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 104/339/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4, art.237, art. 257 ust. 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerw budżetowych celowych kwotę 44.043,00 zł w tym z :
- rezerwy celowej „ drogowej” – 4.600,00 zł
- rezerwy celowej „ na wkład własny ( 20%) przedsięwzięcia dot. utworzenia i wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej” - 39.443,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 88.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie;
- zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –
85.000,00 zł
- zadań własnych – 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 88.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie;
- zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –
85.000,00 zł;
- zadań własnych – 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 4
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 33.753.376,00 zł;
- wydatki ogółem - 35.981.184,00 zł.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z.Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 sie 2010 09:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 817 razy