BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 107/349/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 września 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publiczny publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) i § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010 – uchwala się, co następuje:


§ 1.
Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej „oświatowej” kwotę 9.814,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na zadania własne w dziele 921 –„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w planie wydatków budżetowych na 2010 rok Starostwa Powiatowego w Łomży, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B do niniejszej uchwały.

§ 3.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 140.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 4.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 140.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 5.


Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.


§ 6.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 35.782.380,00 zł
- wydatki ogółem - 38.010.188,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 wrz 2010 12:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 744 razy
Ilość edycji: 1