BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 108/351/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 września 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237, art. 257 ust. 1 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej „ drogowej ” kwotę 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.307.487,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
- zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 944,00 zł;
- zadań własnych – 1.306.543,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.307.487,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
- zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 944,00 zł;
- zadań własnych - 1.306.543,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.


§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem -37.089.867,00 zł
- wydatki ogółem -39.317.675,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 paź 2010 13:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 759 razy