BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 108/356/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 września 2010 roku
w sprawie: wyrażenia opinii wymaganej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 72, poz. 620 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży uchwala się, co następuje:

§ 1
1.Opiniuje się pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Nr ZDP-1/5547/715/10 z dnia 29.09.2010r..w sprawie planowanej inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1947B Przytuły-Supy w m. Supy od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+639,68, gm. Przytuły, powiat łomżyński”.
2.Zarząd Dróg Powiatowych zamierza złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1) Marek Dworakowski
2) Mieczysław Chojnowski
3) Henryk Kłosiński
4) Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 paź 2010 14:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 763 razy