BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 110/357/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 października 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji w 2010 roku projektu pt. „Tanecznym krokiem do Europy” w ramach Programu „ Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 5 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz 1592 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do udziału w realizacji projektu pt. „Tanecznym krokiem do Europy” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe finansowanego przez Komisję Europejską poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” zwaną dalej Narodową Agencją. Projekt będzie realizowany w okresie: wrzesień – grudzień 2010 roku.

§ 2
Zezwala się zaangażować kwotę 4.788,50 złotych (tj. 1.256 Euro) na potrzeby zabezpieczenia 20% wartości projektu, która zostanie zwrócona przez Narodową Agencję po dokonaniu prawidłowego rozliczenia 80%wypłaconej zaliczki w ramach realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Projekt w ramach Młodzież w działaniu pod nazwą „Tanecznym krokiem do Europy” realizowany będzie przez Członków Zespołu Pieśni i Tańca Łomża, którzy są grupą intencyjną projektu. Starostwo Powiatowe w Łomży w projekcie pełni funkcję organizacji wspierającej i czuwającej nad prawidłową merytoryczną i finansową realizacją projektu. Wartość kosztorysowa projektu została ustalona na łączną kwotę 26.580,75 zł. (6.972 Euro) , przy czym dofinansowanie projektu przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” wynosi 23.942,50 zł (6.280 Euro), pozostałe środki w wysokości 2.638,25 zł. (tj. 692 Euro) stanowią wkład własny niefinansowy (rzeczowy: tj. koszty dojazdu grupy inicjującej na miejsce prób oraz koszty materiałów biurowo-eksploatacyjnych, koszty usług telefonicznych i pocztowych a także usługi księgowej) wszystkich Partnerów projektu w jego realizację.
Zgodnie z zapisami I.4.1 Umowy o dofinansowanie z dnia 13 września 2010r. oraz Ogólnymi Warunkami do Umowy Narodowa Agencja wpłaci na konto Beneficjenta zaliczkę w wysokości 19.154 zł (tj. 5.024 Euro), stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego grantu. Pozostałe 20% zostanie zwrócone beneficjentowi po prawidłowym rozliczeniu zaliczki, o której mowa powyżej.

Celem projektu jest promowanie aktywnej integracji osób niepełnosprawnych poprzez taniec. Ponadto projekt zakłada rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych ruchowo, zajęcia otworzą ludzi na integrację obu środowisk.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 paź 2010 13:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 873 razy