BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 112/369/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art.237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się z rezerw budżetowych kwotę 9.600,00 zł z tego :
- z rezerwy budżetowej „ogólnej” – 1.000,00 zł
- z rezerwy budżetowej celowej „ drogowej” – 8.600,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.900,00 zł w tym :
- na zadania własne – 30.900,00 zł;
-na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 32.900,00 zł w tym:
- na zadania własne – 30.900,00 zł;
- na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 37.110.640,00 zł;
- wydatki ogółem - 39.338.448,00 zł.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 10:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 760 razy