BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 113/376/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art.237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej „ drogowej” – 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 80.000,00 zł na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 80.000,00 zł na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 37.190.640,00 zł;
- wydatki ogółem - 39.017.448,00 zł.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 11:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 717 razy