BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 115/380/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 listopada 2010 roku
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2011 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
Udziela się Panu Edwardowi Jarocie – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w roku 2011 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i zawarcia umowy ramowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§2
Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W.z. Przewodniczącego zarządu:

Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 gru 2010 11:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 763 razy