BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 118/385/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 20 grudnia 2010 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn .zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 113/374/10 z dnia 15 listopada 2010 roku w składzie:
1.Krzysztof Kozicki - Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
2. Marek Dworakowski – członek Komisji - – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
3.Edyta Zawojska – członek Komisji - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych,
4.Elżbieta Gosk - członek Komisji– Gł. Specjalista w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych,
5. Zygmunt Zdanowicz – członek Komisji – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej przedstawiciel Stowarzyszenia,
6. Bolesław Deptuła – członek Komisji – Prezes Narwiańskiego Towarzystwa Fotograficznego w Drozdowie - przedstawiciel Stowarzyszenia,
7.Roman Sarnacki – członek Komisji – Wiceprezes ŁKS NAREW - Kurpiewski Łomża - przedstawiciel Stowarzyszenia

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Określa się wzór :
1) „Karty Oceny Oferty” stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu,
2) Protokołu zbiorczego stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w na stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:


1. Marek Dworakowski

2. Mieczysław Chojnowski

3. Henryk Kłosiński

4. Alfred SzymańskiZałącznik do Uchwały Nr 118/385/10
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Regulamin Pracy
Komisji Konkursowej
§ 1.
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby nie będące członkami Komisji wykonujące czynności związane z obsługą Komisji.
5. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Wydział Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
6. W dniu posiedzenia Komisji członkowie otrzymują następujące materiały:
a) zestawienie ofert zgłoszonych do konkursu,
b) kartę oceny formalnej ofert,
c) kartę oceny merytorycznej ofert,
d) oświadczenie bezstronności i poufności.

§ 2.
Zadaniem Komisji jest:
1) przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert przy pomocy Karty Oceny Oferty I i II,
2) sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert,
3) sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które nie rekomenduje się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert ze względu na uchybienia formalne oraz na uzyskanie niskiej oceny przez Komisję.

§ 3.
1.Członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy podpisują oświadczenie o bezstronności i poufności lub powiadamiają do protokołu o zachodzącym konflikcie interesów.
2.Przystępując do oceny ofert Komisja sprawdza czy podmioty, które zgłosiły oferty spełniają wymogi formalne (załącznik Nr 1 do regulaminu – Karta Oceny Oferty I ), mają w swoim statucie zadania zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu i oferty odpowiadają zakresowi ogłoszonego konkursu.
3. O odrzuceniu ofert decyduje Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów.


§ 4.
1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert wypełniają Kartę Oceny Oferty II (załącznik Nr 2 do regulaminu) stosując następujące kryteria i skalę ocen:
1) Merytoryczne: stopień w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność – skala ocen 0 - 25
2) Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania skala ocen 0-10,
3) Organizacyjne: posiadane zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu - skala ocen 0-10,
4) dotychczasowa współpraca z administracją publiczną (z lokalnym samorządem), rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – skala ocen 0-5 punktów
2. Ocena łączna danej oferty wystawiana przez członka Komisji jest sumą wystawianych ocen cząstkowych.
3. Suma ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji tworzy listę rankingową stanowiącą podstawę do proponowania wysokości dofinansowania.
4. Tworzy się odrębne listy dla poszczególnych dziedzin oferty konkursowej.
5. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego oferty, które uzyskały największą ilość punktów; ilość rekomendowanych ofert zależna będzie od wysokości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadań w przedmiotowym konkursie;
6. Komisja może jednak nie rekomendować żadnej z nich lub rekomendować oferty na kwoty niższe niż wnioskowane w ofertach:
7. Komisja może rekomendować więcej niż 1 ofertę danego podmiotu.
8. Preferencje będą miały zadania kluczowe w poszczególnych dziedzinach.


§ 5.
Z prac Komisji sporządza się protokół. przekazywany Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wraz z listą ofert; protokół podpisuje Przewodniczący Komisji.

§ 6.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w formie uchwały.

§ 7.
Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8.
Wyniki konkursu ofert wraz z informacją o przyznanych dotacjach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl..

§ 9
Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwały o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 gru 2010 09:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 890 razy