BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 2/5/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2014 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118) oraz art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury fizycznej,
3. promocji i upowszechniania turystyki.

§ 2

Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:

1. Lech Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 sty 2015 15:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 561 razy