BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 2/7/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2014 roku
w sprawie: umorzenia należności cywilnoprawnych Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 5, § 8 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust 1 pkt 2 uchwały nr XXXVI/185/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, zmienionej uchwałą nr XXX/164/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r – uchwala się, co następuje:

§ 1

Umarza się należności Powiatu z tytułu wierzytelności wynikającej z najmu lokalu mieszkalnego w m. Gać nr 59/3 , 18-400 Łomża na podstawie ugody spisanej w dniu 15 września 2014 roku na kwotę 2.639,94 zł ( należność główna).


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do dokonania umorzeń w księgach rachunkowych Powiatu.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 sty 2015 15:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 543 razy