BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 52 ust 1, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ust 1, art. 237 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr XXXI/176/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Łomżyńskiego nr XXXIII/185/2014 z dnia 26 marca 2014 roku , nr XXXV/193/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku oraz nr XXXVI/198/2014 z 26 września 2014 roku , wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3 ) Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego „ Przychody i rozchody budżetu w 2014 r” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 24.497,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 6.828,00 zł z tego:
1) zwiększa się o 23.982,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o 6.828,00 zł na zadnia własne;
2) zwiększa się o 515,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 8.298,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 6.828,00 zł z tego:
3) o 8.298,00 zł zwiększa się na zadnia własne ;
4) o 6.828,00 zł zmniejsza się na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 A do niniejszej uchwały.

§ 4
Przenosi się w planie wydatków bieżących kwotę 6.588,00 zł w ramach rozdziału, między paragrafami z zadań własnych na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

§ 5
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załącznikach Nr 8 i 9.

§ 6
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 32.817.472,00 zł w tym: dochody bieżące – 30.562.355,00 zł, dochody majątkowe – 2.255.117,00 zł,

– wydatki ogółem – 35.509.568,00 zł w tym: wydatki bieżące – 30.658.496,00 zł, wydatki majątkowe – 4.851.072,00zł,
- deficyt budżetowy - 2.692.096,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sty 2015 12:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 552 razy