BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 130a ust.6 w związku z art.130a ust. 2a oraz art.130a ust.5c i art.130a ust.6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:

1) rower lub motorower – za usunięcie – 112 zł;
za każdą dobę przechowywania – 19 zł,
2) motocykl – za usunięcie – 221 zł;
za każdą dobę przechowywania – 26 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 485 zł;
za każdą dobę przechowywania – 39 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 606zł;
za każdą dobę przechowywania – 51 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 858 zł;
za każdą dobę przechowywania – 73 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1265 zł;
za każdą dobę przechowywania – 135 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1539 zł,
za każdą dobę przechowywania – 199 zł.

2. Ustala się na terenie powiatu łomżyńskiego następujące wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia:

1) rower lub motorower – 56 zł,
2) motocykl – 111 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 243 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 303 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 429 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 633 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 770 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3
Traci moc uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sty 2015 14:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 593 razy