BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała VII/37/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:

1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 r;
2) sprawozdania finansowego Powiatu za 2014 rok;
3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok ;
4) informacji o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego;
5) opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącej wykonania budżetu;
6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie absolutorium za 2014 rok – Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Udziela się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 11:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 589 razy