BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała VII/38/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) – uchwala
się, co następuje:

§ 1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018, określoną w Uchwale Nr III/11/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018,
zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Łomżyńskiego nr IV/17/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, nr V/26/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2018, w ten sposób, że wydłuża się okres jej obowiązywania do roku 2020 włącznie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 11:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 593 razy