BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała VII/39/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie:

Uchwała Nr VII/39/2015
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 52 ust 1, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ust 1, art. 237 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami Nr IV/18/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr V/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr VI/35/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok, wprowadza się zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1.000.000,00 zł”,
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł i wydatki w kwocie 581.304,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”,

3) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały”,
4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich”, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu w zakresie zadań własnych, w tym:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 pkt A do niniejszej uchwały i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 4.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt A do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 4.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt A do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w zakresie zadań własnych, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.830.304,00 zł, i tak:
- wydatki bieżące na kwotę 109.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 pkt B do niniejszej uchwały;
- wydatki majątkowe na kwotę 1.721.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 pkt C do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 5.789,00 zł, i jednocześnie zwiększa wydatki majątkowe na kwotę 5.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 pkt B do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 28.630.229,00 zł, w tym: dochody bieżące – 26.492.135,00 zł,
dochody majątkowe – 2.138.094,00 zł,

– wydatki ogółem – 31.977.556,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.855.673,00 zł,
wydatki majątkowe – 6.121.883,00 zł.

Deficyt budżetu – 3.347.327,00 zł.§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 3.347.327,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.000.000,00 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.347.327,00 zł.

§ 6

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.347.327,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7


Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 12:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 751 razy