BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 1 października 2016 roku
w sprawie: powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, zwany dalej „Zespołem”, obejmujący zasięgiem swojego działania obszar gmin Powiatu Łomżyńskiego w składzie:

1)      Starosta - Szef Zespołu ;

2)      Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łomży - Zastępca Szefa Zespołu;

3)      Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży;

4)      Komendant Miejski Policji w Łomży;

5)      Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży;

6)      Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;

7)      Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku - Kierownik Delegatury w Łomży;

8)      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży;

9)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży;

10)   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży;

11)   Prezes Zarządu Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży.

 

§ 2

Kierownicy jednostek wymieni w § 1 pkt. 3-11 do prac w Zespole mogą wyznaczyć inne osoby będące ich pracownikami.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:

1)      ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2)      przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego;

3)      przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4)      opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.

 

§ 4


  1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef, w zależności od potrzeb.
  2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych Szef Zespołu może zarządzić jego posiedzenie w trybie natychmiastowym.
  3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Zespołu sprawowanie funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu zastępcy.
  4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków przez zastępcę, Szef wyznacza spośród członków Zespołu osobę pełniącą obowiązki zastępcy.

 § 5

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego nr 42/07 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Elzbieta Parzych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 paź 2016 10:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 584 razy