BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 53/181/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 października 2016 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku , w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

§ 2

1. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do uchwały.

2. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego – w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                               

1. Lech Marek Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Zofia Przybylak

4. Antoni Włodkowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 14:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 520 razy