BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/186/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 października 2016 roku
w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.), § 1 Uchwały   Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 z późn. zm.) w roku 2017”.

2. Projekt Programu, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Projekt ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczacy Zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                   

1. Lech Marek Szabłowski                          

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 547 razy
Ilość edycji: 1