BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/199/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 listopada 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Szabły, jednostce ewidencyjnej Śniadowo.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt 2 i 6 Uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku, uchwałą Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku, uchwala się co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na podjęcie działań w celu nabycia na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Szabły, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr 287 i 288 (zgodnie z załącznikiem), niezbędnych do wykonania remontu drogi powiatowej nr 1952B na odcinku Stare Szabły – Jakać Borki.

 

§2


  1. Upoważnić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do przeprowadzenia procedury związanej z wydzieleniem niezbędnego do nabycia obszaru, uzyskania opinii Wójta Gminy Śniadowo co do zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej projektu podziału, wystąpienia do Wójta Gminy Śniadowo z wnioskiem o zatwierdzenie podziału, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nabywanych nieruchomości, przeprowadzenia z właścicielami rokowań określających warunki nabycia nieruchomości.
  2. Koszty związane z przygotowaniem ww. dokumentacji oraz należności za nabyte grunty wypłaci Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży w ramach posiadanych środków budżetowych.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                             

 

1. Lech Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski

 3. Irena Przybylak

 4. Antoni Włodkowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2016 15:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 473 razy