BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 8 stycznia 2018 roku
w sprawie: zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży

 

          Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r, poz. 2342) i w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

 

Wprowadzam zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży w brzmieniu określonym w załączniku  do Zarządzenia.

 

 § 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 50/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży.

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2018 r..

 Starosta

Elżbieta Parzych

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 mar 2018 08:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 178 razy