BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 88/439/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 września 2021 roku
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
– dochody ogółem – 50.019.172,10 zł, w tym:


dochody bieżące – 36.610.407,10 zł,


 


dochody majątkowe – 13.408.765,00 zł,


– wydatki ogółem – 51.521.257,95 zł, w tym:


wydatki bieżące – 32.354.161,28 zł,


 


wydatki majątkowe – 19.167.096,67 zł. 

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:
 
                                                                                             w/z Przewodniczącego  Zarządu

Agnieszka Zduńczyk…………………….
 
                                                                                                      Maria Dziekońska 
Tadeusz Góralczyk  ……………………. 
 
 
Kazimierz Polkowski……………………… 
 
 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 88/439/2021

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 30 września 2021 roku

 

 

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok

 

Załącznik Nr 1

 

Dochody bieżące i majątkowe – zadania własne:

- w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w rozdziale:


  1. a) 85295 – przeniesienie środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 dla DPS w Łomży i Tykocinie;
  2. b) 85333 – przeniesienie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze i 15zze4ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.);
  3. c) 85195 – przeniesienie dotacji przyznanej decyzją Wojewody Podlaskiego na organizację i działalność punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Świetlicy Wiejskiej w Giełczynie z rozdziału 75421 z zakresu zadań zleconych na zadania własne;
  4. d) 75816 – przeniesienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie (dochody majątkowe).

 

Dochody bieżące – zadania zlecone:

- rozdział 70005 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami;

- rozdział 85156 – zmniejszenie dotacji decyzją Wojewody na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

Załącznik Nr 2

 

Wydatki bieżące – porozumienia i zadania własne:

- rozdział 60014 – przeniesienie środków na:


  1. a) odprawę emerytalną dwóch osób, nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne;
  2. b) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, materiałów do remontu mostów i przepustów;
  3. c) zakup energii;
  4. d) opłaty sądowe, zwrot kosztów procesu oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego;

 

- rozdział 75020 – przesunięcie środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na usługi telekomunikacyjne;

- rozdział 75075 – zwiększenie wydatków na zakup nagród w ramach patronatu Starosty Łomżyńskiego nad wydarzeniami;

- rozdział 75818 – przeniesienie środków z rezerwy budżetowej ogólnej do rozdziału 75020 na wydatki związane ze szkoleniami oraz podróżami służbowymi pracowników;

- rozdział 85333 – zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

 

Wydatki bieżące – zadania zlecone:

- rozdział 70005 – zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z zakresu gospodarki nieruchomościami;

- rozdział 71015 – przeniesienie środków finansowych na składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdział 75421 – przeniesienie wydatków na organizację i działalność punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Świetlicy Wiejskiej w Giełczynie do rozdziału 85195 w zakres zadań własnych;

- rozdział 75515 – przeniesienie środków na pomoc organizacyjno – techniczną w zakresie usług telekomunikacyjnych;

- rozdział 85156 – zmniejszenie wydatków na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 

Wydatki majątkowe – zadania własne:

- rozdział 92118 – zmiana klasyfikacji zadania pn. „Drozdowo, Dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody (XIX w.), wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami, wymiana świetlika oraz kominów w części willowej muzeum”.

 

 

 

 

                                                                                       w/z Przewodniczącego Zarządu

                                                                                                    Maria Dziekońska

 
 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 paź 2021 13:50
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 60 razy
Ilość edycji: 1