BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VIII/45/03 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 listopada 2003 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 26, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:
Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę – 50.500 zł, z tego:
w dziale 600 – “Transport i łączność”, rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe”, o kwotę – 20.500 zł, w tym:
§ 083 – “Wpływy z usług” – 7.500 zł;
§ 097 – “Wpływy z różnych dochodów” – 500 zł;
§ 630 – “Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów” o kwotę – 12.500 zł;
W dziale 853 – “Opieka społeczna”, rozdział 85333 – “Powiatowe Urzędy Pracy” § 2320 – “Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę – 30.000 zł.
Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 3.000 zł i przeznacza się ją na pokrycie wydatków wymienionych w § 3 pkt. 4.
Zwiększa się plan wydatków z budżetu o kwotę – 93.500 zł, z tego:
W dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o kwotę – 20.500 zł, w tym:
§ 4270 – “Zakup usług remontowych” – 4.500 zł;
§ 6050 – “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 12.500 zł;
§ 6060 – “Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – 3.500 zł;
w dziale 750 - ”Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” § 4270 – „Zakup usług remontowych” o kwotę – 40.000 zł w planie finansowym Starostwa;
w dziale 853 – „Opieka społeczna”, rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę – 30.000 zł, w tym:
§ 4010 – “Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 25.067 zł;
§ 4110 – “Składki na ubezpieczenia społeczne” – 4.319 zł;
§ 4120 – “Składki na fundusz pracy” – 614 zł, w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży;
w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, § 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę – 3.000 zł w planie finansowym Starostrwa.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem – 16.295.990 zł,
Wydatki ogółem – 16.405.053 zł
Źródło pokrycia deficytu w kwocie – 109.063 zł wynikającej z wyższych planowanych wydatków od planowanych dochodów, stanowi odpowiadająca mu część nadwyżek budżetu z lat ubiegłych niewykorzystywanych wg. stanu na 31 grudnia 2002 roku na kwotę – 548.786 zł.
Uzasadnienie zmian zawiera załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .
Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI


Załącznik
do uchwały Nr VIII/45/03
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 listopada 2003 r.

Uzasadnie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu na 2003 r.

I. Przedłożone zwiększenie planu dochodów o kwotę – 50.500 zł, z tego:

w dziale 600, rozdział 60014 – “Drogi publiczne powtaowe” o kwotę 20.500 zł związane jest z koniecznością urealnienia planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych po stronie wydatków w tej samej wysokości. Wymienioną kwotę dochodów pozyska się z dwóch źródeł, tj.:
z osiągniętych już wpłat z tytułu sprzedaży usług i z różnych dochodów nie ujętych dotychczas w planie dochodów - na sumę – 8.000 zł (§ 1 pkt. 1 lit. a i b);
z zadeklarowanego przez Zarząd Gminy Piątnica w porozumieniu z 19 sierpnia 2003 r. zawartym z Zarządem Powiatu, wyasygnowania z budżetu gminy Piątnica środków w kwocie – 12.500 zł na sfinansowanie wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej w bieżącym roku, przebudowy w 2004 roku odcinka drogi powiatowej Nr 23348 (1917B) Cydzyn Stary – Jeziorko o długości 3,185 km planowanej do realizacji w ramach programu SAPARD (§ 1 pkt. 1 lit. c);
w dziale 853, rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” o – 30.000 zł (§ 1 pkt. 2) obejmuje tylko dotację wyasygnowaną przez Radę Miejską Łomży na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch pracowników Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego powołanego w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
II. Zaprojektowane zostało powiększenie planu wydatków o kwotę – 93.500 zł (§ 3) celem sfinansowania niezbędnych wydatków nie mających dotychczas zabezpieczenia w planach finansowych i tak:
1) powiększa się plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (§ 3 pkt. 1 lit. a,b,c) o kwotę – 20.500 zł ( w ramach „dodatkowych dochodów”), z której:
4.500 zł na uregulowanie zobowiązania za remont równiarki;
12.500 zł na zaspokojenie należności wykonawcy dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy odcinka drogi Cydzyn Stary – Jeziorko, o czym mowa wyżej w pkt. I-1 lit. b;
3.500 zł na uzupełnienie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) i stworzenie przez to pełnego pokrycia finansowego na zakup koparko-ładowarki Caterpiller;

2) o 43.000 zł powiększa się plan finansowy Starostwa w tym:
40.000 zł stanowić będzie zabezpieczenie wydatków “Starostwa” na sfinansowanie dokumentacji kosztorysowej II-go piętra oraz remontu dachu budynku (§ 3 pkt. 2 uchwały);
o 3.000 zł powiększa się plan dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego (§ 3 pkt. 4 uchwały) przeznaczając na nią część rezerwy budżetowej ogólnej; w uchwale budżetowej na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych przeznaczono – 22.000 zł, z czego zadysponowano i przelano:
P.Sz.Z.S. – 15.000 zł;
Z.P.L.Z.S. – 7.000 zł.
Pismem z 5 września 2003 roku Znak PSZS/JM/103/03 Wiceprzewodniczący P.Sz.Z.S. w Łomży zgłosił Staroście kalkulację kosztów zaplanowanych imprez na okres wrzesień – grudzień b.r. na kwotę – 11.282 zł; Zarząd Powiatu zaaprobował ten wniosek częściowo na kwotę – 3.000 zł z uwagi na ograniczone środki własne budżetu i inne ważne potrzeby.
o 30.000 zł powiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (§ 3 pkt. 3 uchwały) w ramach środków dotacji z budżetu m.Łomży wyasygnowanej na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od nich, dwóch pracowników Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego powołanego w strukturach PUP w Łomży.
Wprowadzenie objętych niniejszą uchwałą zmian w budżecie powiatu należy do wyłącznej właściwości rzeczowej organu stanowiącego, tj. Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 lis 2003 14:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1492 razy