BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu chodnika tj;(materiały chodnikowe, beton B-7,5 i B-15, piasek oraz cement B 35)
Numer ogłoszenia: 176132 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Materiały chodnikowe:
1)Krawężnik 15x30x100cm- 600 mb
Obrzeże 6x20 - 350 mb
Kostka szara 8 cm - 570 m²
Kostka szara 6 cm - 950 m²
Trylinka - 302 szt.
z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (transport SPRZEDAJĄCEGO)
2)Zamawiane materiały chodnikowe powinny posiadać wymagane atesty lub aprobaty techniczne.
3)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): CPV: 28.81.31.00-5 Materiały chodnikowe
Beton i Piasek:
1)Beton B-7,5- 60 m³
Beton B-15 - 35,8 m³
loco baza SPRZEDAJĄCEGO (transport KUPUJĄCEGO) Zamawiany beton powinien posiadać wymagany atest lub aprobatę techniczną.
2)Piasek - 235 Mg
z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (transport SPRZEDAJĄCEGO)
3)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 28.81.40.00-1 Beton
CPV: 14.21.10.00-3 Piasek
Cement:
1)Cement B 35 - 15,4 Mg (workowany)
z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (transport SPRZEDAJĄCEGO)
2)Zamawiany cement powinien być zgodny z polską normą.
3)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 28.81.12.00-2 Cement

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególny asortyment zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdy asortyment zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
Tak, ilość części: 3.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: okres w miesiącach: 2.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMóWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 Pzp.
2.Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie przez powołaną w tym celu komisję przetargową. Komisja dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę i ocenę dokumentów, o których mowa w cz.. I pkt. VIII SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. I pkt. VII SIWZ. Brak jakiegokolwiek z niżej wykazanych dokumentów (oświadczeń) żądanych przez zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4.
Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły: spełnia - nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
O wykluczeniu z postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w cz.I pkt VIII SIWZ wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ, następujące dokumenty:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy:
a) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego na n/w asortyment zamówienia. Materiały Chodnikowe:
a) Kserokopia posiadanych atestów lub aprobat technicznych na materiały chodnikowe.
Beton:
a) Kserokopia posiadanego atestu lub aprobaty technicznej na beton.
Cement:
a)Oświadczenie, iż oferowany cement jest zgodny z normą polską.
UWAGA:
1)Dokumenty i oświadczenia przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną do podpisania oferty.
2)Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą - za zgodność z oryginałem - i poświadczone parafką z imienną pieczątką osoby/osób upoważnionej do podpisania ofert na każdej stronie. 3)Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa, 18-400 Łomża.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa, 18-400 Łomża.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 lip 2008 14:13
Data opublikowania: środa, 30 lip 2008 14:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 17:13
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2418 razy