BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowe informacje o warunkach przyznawania pomocy finansowej na scalenie gruntów w ramach ;

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Kod działania; 125 Schemat I – Scalanie gruntów
Cele działania schematu I; „scalenia gruntów”:
1) poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
2) zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych,
3) zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej,
4) wydzielenie gruntów ekwiwalentnych dla rolników w niewielkiej odległości od siedziby gospodarstwa rolnego,
5) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, dostosowanej do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych,
6) zapewnienie każdej działce ewidencyjnej powstałej w wyniku scalenia dostępu do drogi o charakterze drogi publicznej,
7) dostosowanie granic działek ewidencyjnych do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu,
8) wydzielenie, w ramach postępowania scaleniowego, gruntów niezbędnych na cele
infrastruktury technicznej i społecznej, bez stosowania procedury wywłaszczeniowej,
9) tworzenie warunków przestrzennych do zwiększenia lesistości kraju,
10) likwidacja zaniedbanych wspólnot gruntowych
11) opracowanie dla scalanych obszarów dokumentacji katastralnej prowadzonej zgodnie z
aktualnie wymaganymi parametrami technicznymi, przy racjonalnie uzasadnionych nakładach finansowych,
12) tworzenie warunków do ujednolicenia systemu prowadzenia dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi.


Zakres działania schematu I:
1) opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) w szczególności:
a) pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia,
b) oszacowania wartości gruntów i ich części składowych,
c) opracowania projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia,
d) wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych),
e) sporządzenia ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym dokumentacji katastralnej w części dotyczącej gruntów, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadami sporządzania dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;

2) zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w szczególności:
a) budowy lub przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenia przepustów,
b) korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów,
c) działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz robót rekultywacyjnych umożliwiających ich uprawę mechaniczną,
d) sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego.

Beneficjent schematu I ; Starosta

Forma i wysokość pomocy schematu I :
Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów. Pomoc może być przyznana na projekty:
1) zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. 2003 r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50 % właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
2) zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym;
3) dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów;
4) dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.);
5) które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych;
6) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty:
a) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
b) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem – dla pozostałych województw,
7) w zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;
8) dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów.
Poziom wsparcia
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.
KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ OPERACJI

Lp. Kryterium Liczba punktów
1. Procent właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, albo 100 punktów albo
2. Procent gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego 100 punktów
2.Zapewnienie każdej poscaleniowej działce dostępu do drogi o charakterze drogi publicznej 10 punktów
3. Wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej wynikających z założeń do projektu w ramach postępowania scaleniowego - bez procedur wywłaszczeniowych10 punktów
4. Likwidacja wspólnot gruntowych 10 punktów
5. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych 10 punktów
6.Przewidywane wykonanie na obszarze scalenia gruntów operacji realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” 10 punktów
RAZEM 150 punktówŁomża dn. 10-07-2009 Starosta Łomżyński
Data powstania: środa, 15 lip 2009 10:43
Data opublikowania: środa, 15 lip 2009 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2010 12:10
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1285 razy