BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Łomża, 07 stycznia 2016 r.

GN-I.683.7.25.2015

OGŁOSZENIE

 

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Rutkowskie, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Wizna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie, odcinek o łącznej długości 1142,90m: odcinek I (trasa 1) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+294,73; odcinek II (trasa 2) – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+848,17, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 171/1 o pow. 0,0019 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Ignacy Bryl.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 18 marca 2016 roku.

 

 Starosta

Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 8 sty 2016 08:40
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2016 08:44
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1546 razy

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 21 grudnia 2015 r.

GN-I.683.6.7.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Poredy, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 108/1 o pow. 0,0086 ha, przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 6/2015 z dnia 09 września 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dębniki– odcinek długości 800,27 m, klasa drogi – lokalna L, od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+800,27.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,
w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty 

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
 2. podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna,

            - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Poredy.

Do wiadomości:

1.   Gmina Zbójna

Data powstania: wtorek, 22 gru 2015 08:43
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2015 08:46
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1576 razy

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIGO

o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Gmina Miastkowo, powiat łomżyński , woj. podlaskie

              INFORMACJA   STAROSTY   ŁOMŻYŃSKIGO

                                   z    dnia  21 grudnia 2015r

 

o   operacie  opisowo- kartograficznym  modernizacji  ewidencji gruntów

jednostki  ewidencyjnej Gmina  Miastkowo,  powiat  łomżyński , woj. podlaskie

 

Starosta  Łomżyński zgodnie z art. 24a, pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015r,poz.520 )  informuje, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zawarte w projekcie  operatu opisowo-kartograficznego  jednostki ewidencyjnej Gmina Miastkowo,  w  zakresie założenia ewidencji budynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych dla obrębów:

 

część a – Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Nowosiedliny, Osetno, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy

część b - Kraska, Kuleszka, Podosie, Sosnowiec, Tarnowo, Zaruzie

 

stały  się  z  dniem  17 listopada 2015r  danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane  zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie  opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji  w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego,  zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania  w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty można  składać na adres: Starostwo Powiatowe w  Łomży, Wydział  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża.

 

Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: wtorek, 22 gru 2015 08:40
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2015 08:42
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1555 razy

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 15 grudnia 2015 r.

GN-I.683.2.6.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Zosin, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/1 o pow. 0,0183 ha, przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – ETAP I – odcinek długości 2245,70 (km rob. 0+000 – 2+245,70).

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,
w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
 2. podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża,

           - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Zosin.

Do wiadomości:

1.   Walentyna Truchel,

2.   Halina Żebrowska.

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 14:27
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 14:30
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1595 razy

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 15 grudnia 2015 r.

GN-I.683.2.11.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Zosin, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/1 o pow. 0,0262 ha, przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – ETAP I – odcinek długości 2245,70 (km rob. 0+000 – 2+245,70).

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,
w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katasru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
 2. podano do publicznej wiadomości:

             - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża,

             - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Zosin.

Do wiadomości:

1.   Renata Baczewska

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 14:17
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 14:24
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1578 razy

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 15 grudnia 2015 r.

GN-I.6821.17.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Jarosława Dzięgielewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15 KV.

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz.
800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27. Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Pan Jarosław Dzięgielewski

          pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.

     2.   podano do publicznej wiadomości:

           - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

           - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

           - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wiźnie,

           - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Bronowo.

 

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 08:37
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 08:42
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1529 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE

Łomża, 11 grudnia 2015 r.

GN-I.683.2.16.2015

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.2.16.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz zmieniająca ją decyzja nr GN-I.683.2.16.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Siemień Nadrzeczny, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 220/1 o pow. 0,0069 ha, stanowiącą poprzednio współwłasność Stanisława Sierzputowskiego (udział ½) oraz Tadeusza i Barbary małż. Sierzputowskich (udział ½), przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 11 gru 2015 10:14
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 10:18
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1611 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.12.24.2014

Łomża, 10 grudnia 2015 r.

GN-I.683.12.24.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i 1e pkt 3, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193 o pow. 0,0300 ha, na kwotę 693,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 23 października 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności w dniu 20 października 2015 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 727,65 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem złotych 65/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Zbójna przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 29 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Piastuno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193 o pow. 0,0300 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Zbójna.

Rzeczoznawca majątkowy, Grzegorz Kubacki (upr. nr 4420) w oparciu
o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Zbójna, nieruchomości na kwotę 693,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 29 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ma nieustalony stan władania. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Zatem według art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 193 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Piasutno Żelazne, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 29 września 2015 roku, nr GN-I.683.12.24.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna i Sołtysa wsi Piasutno Żelazne z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Zbójna był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 24 października 2014 roku, nr PP.7210.9.2014, Wójt Gminy Zbójna poinformował, że do dnia 24 października 2014 roku poprzedni właściciele nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zbójna, nie wydali ich inwestorowi.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 693,00 zł, powiększoną o 5 %
(693,00 + (693,00*0,05))= 727,65 zł.

Wydanie nieruchomości to przeniesienie jej posiadania, w tym dobrowolne opuszczenie nieruchomości przez byłego właściciela albo umożliwienie inwestorowi korzystania z nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy wydania nieruchomości – w szczególności nie jest wymagane sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ani złożenia jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu nieruchomości. Postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustalenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne, utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnej (legalnej) teorii dowodów przez twierdzenie, że daną okoliczność można udowodnić wyłącznie określonymi środkami dowodowymi (odpowiednio – na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej: wyrok NSA z dnia 01 września 2008 roku, II FSK 1541/06; Uchwała 7 Sędziów NSA z dnia  07 listopada 2010 roku, I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle KPA – przykładowo – wyrok NSA z 06 września 2010 roku, I OSK 1401/09, wyrok NSA z dnia 06 września 2010 roku, I OSK 1430/09).

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że przesłanki uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w art. 18 ust. 1e specustawy spełnione są także wtedy, gdy bez czynienia przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi, zanim dotychczasowy właściciel zostanie zawiadomiony o wydaniu decyzji rodzącej obowiązek wydania nieruchomości (m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 03 kwietnia 2012 roku, II SA/Bk 768/11).

W przypadku gdy realizacja inwestycji nie rozpoczęła się po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przesłanki zawarte w art. 18 ust. 1e zostają spełnione także poprzez przyjęcie w sposób dorozumiany, że były właściciel nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez właściwego zarządcę drogi. W przeciwnym przypadku, przyjmując, iż wydanie nieruchomości nie wymaga konkretnych uregulowanych przepisami prawa czynności, doszłoby do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli nieruchomości w zależności od tego, kiedy na danej nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji drogowej, a wiec z przyczyny od nich niezależnej.

Mimo, że obowiązujące przepisy nie wymagają, to dokumentem potwierdzającym wydanie nieruchomości może być protokół zdawczo-odbiorczy, a w dalszej kolejności jednostronne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w sytuacji gdy zarządca zobowiązany do przejęcia odmawia podpisania protokołu. Ponadto dowodem takim może być faktyczne przejęcie nieruchomości poprzez rozpoczęcie inwestycji przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, a także po tym terminie jeżeli były właściciel nie stawiał przeszkód do wydania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie doszło do formalnego przekazania nieruchomości protokołem zdawczo– odbiorczym lub jednostronnym oświadczeniem właściciela. Należy przy tym podkreślić, iż były właściciel nieruchomości nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi, a w szczególności nie jest w stanie wpłynąć na fakt, czy rzeczywiste, fizyczne zajęcie nieruchomości przez zarządcę drogi następuje w terminie ustalonym w art. 18 ust. 1e specustawy.

Należy uznać więc, że wysokość odszkodowania należy powiększyć o 5% wartości nieruchomości, pomimo nie wydania formalnie przez dotychczasowego właściciela przejętej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydanie nastąpiło w sposób dorozumiany, w związku z tym, iż poprzedni właściciel nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Zbójna
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piasutno Żelazne.

Do wiadomości:

1.    Pani Maria Dardzińska

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 12:48
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2015 12:50
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2066 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.12.23.2014

Łomża, 10 grudnia 2015 r.

GN-I.683.12.23.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i 1e pkt 3, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/1 o pow. 0,0204 ha, na kwotę 471,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego
  22 października 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności w dniu 20 października 2015 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 494,55 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 55/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Zbójna przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 29 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Piastuno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 174/1 o pow. 0,0204 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Zbójna.

Rzeczoznawca majątkowy, Grzegorz Kubacki (upr. nr 4420) w oparciu
o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Zbójna, nieruchomości na kwotę 471,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 29 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ma nieustalony stan władania. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Zatem według art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 174/1 o pow. 0,0204 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Piasutno Żelazne, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 29 września 2015 roku, nr GN-I.683.12.23.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna i Sołtysa wsi Piasutno Żelazne z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Zbójna był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 24 października 2014 roku, nr PP.7210.9.2014, Wójt Gminy Zbójna poinformował, że do dnia 24 października 2014 roku poprzedni właściciele nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zbójna, nie wydali ich inwestorowi.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 471,00 zł, powiększoną o 5 %
(471,00 + (471,00*0,05))= 494,55 zł.

Wydanie nieruchomości to przeniesienie jej posiadania, w tym dobrowolne opuszczenie nieruchomości przez byłego właściciela albo umożliwienie inwestorowi korzystania z nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy wydania nieruchomości – w szczególności nie jest wymagane sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ani złożenia jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu nieruchomości. Postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustalenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne, utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnej (legalnej) teorii dowodów przez twierdzenie, że daną okoliczność można udowodnić wyłącznie określonymi środkami dowodowymi (odpowiednio – na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej: wyrok NSA z dnia 01 września 2008 roku, II FSK 1541/06; Uchwała 7 Sędziów NSA z dnia  07 listopada 2010 roku, I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle KPA – przykładowo – wyrok NSA z 06 września 2010 roku, I OSK 1401/09, wyrok NSA z dnia 06 września 2010 roku, I OSK 1430/09).

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że przesłanki uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w art. 18 ust. 1e specustawy spełnione są także wtedy, gdy bez czynienia przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi, zanim dotychczasowy właściciel zostanie zawiadomiony o wydaniu decyzji rodzącej obowiązek wydania nieruchomości (m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 03 kwietnia 2012 roku, II SA/Bk 768/11).

W przypadku gdy realizacja inwestycji nie rozpoczęła się po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przesłanki zawarte w art. 18 ust. 1e zostają spełnione także poprzez przyjęcie w sposób dorozumiany, że były właściciel nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez właściwego zarządcę drogi. W przeciwnym przypadku, przyjmując, iż wydanie nieruchomości nie wymaga konkretnych uregulowanych przepisami prawa czynności, doszłoby do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli nieruchomości w zależności od tego, kiedy na danej nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji drogowej, a wiec z przyczyny od nich niezależnej.

Mimo, że obowiązujące przepisy nie wymagają, to dokumentem potwierdzającym wydanie nieruchomości może być protokół zdawczo-odbiorczy, a w dalszej kolejności jednostronne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w sytuacji gdy zarządca zobowiązany do przejęcia odmawia podpisania protokołu. Ponadto dowodem takim może być faktyczne przejęcie nieruchomości poprzez rozpoczęcie inwestycji przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, a także po tym terminie jeżeli były właściciel nie stawiał przeszkód do wydania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie doszło do formalnego przekazania nieruchomości protokołem zdawczo– odbiorczym lub jednostronnym oświadczeniem właściciela. Należy przy tym podkreślić, iż były właściciel nieruchomości nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi, a w szczególności nie jest w stanie wpłynąć na fakt, czy rzeczywiste, fizyczne zajęcie nieruchomości przez zarządcę drogi następuje w terminie ustalonym w art. 18 ust. 1e specustawy.

Należy uznać więc, że wysokość odszkodowania należy powiększyć o 5% wartości nieruchomości, pomimo nie wydania formalnie przez dotychczasowego właściciela przejętej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydanie nastąpiło w sposób dorozumiany, w związku z tym, iż poprzedni właściciel nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Zbójna
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piasutno Żelazne.

 

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 12:44
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2015 12:45
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1619 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.12.22.2014

Łomża, 10 grudnia 2015 r.

GN-I.683.12.22.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i 1e pkt 3, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310/1 o pow. 0,0007 ha, na kwotę 626,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 23 października 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności w dniu 20 października 2015 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 657,30 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 30/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Zbójna przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 29 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Piastuno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 310/1 o pow. 0,0007 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Zbójna.

Rzeczoznawca majątkowy, Grzegorz Kubacki (upr. nr 4420) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Zbójna, nieruchomości na kwotę 626,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 29 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ma nieustalony stan władania. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Zatem według art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 310/1 o pow. 0,0007 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Piasutno Żelazne, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 29 września 2015 roku, nr GN-I.683.12.22.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna i Sołtysa wsi Piasutno Żelazne z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Zbójna był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 24 października 2014 roku, nr PP.7210.9.2014, Wójt Gminy Zbójna poinformował, że do dnia 24 października 2014 roku poprzedni właściciele nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zbójna, nie wydali ich inwestorowi.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 626,00 zł, powiększoną o 5 %
(626,00 + (626,00*0,05))= 657,30 zł.

Wydanie nieruchomości to przeniesienie jej posiadania, w tym dobrowolne opuszczenie nieruchomości przez byłego właściciela albo umożliwienie inwestorowi korzystania z nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy wydania nieruchomości – w szczególności nie jest wymagane sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ani złożenia jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu nieruchomości. Postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustalenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne, utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnej (legalnej) teorii dowodów przez twierdzenie, że daną okoliczność można udowodnić wyłącznie określonymi środkami dowodowymi (odpowiednio – na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej: wyrok NSA z dnia 01 września 2008 roku, II FSK 1541/06; Uchwała 7 Sędziów NSA z dnia  07 listopada 2010 roku, I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle KPA – przykładowo – wyrok NSA z 06 września 2010 roku, I OSK 1401/09, wyrok NSA z dnia 06 września 2010 roku, I OSK 1430/09).

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że przesłanki uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w art. 18 ust. 1e specustawy spełnione są także wtedy, gdy bez czynienia przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi, zanim dotychczasowy właściciel zostanie zawiadomiony o wydaniu decyzji rodzącej obowiązek wydania nieruchomości (m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 03 kwietnia 2012 roku, II SA/Bk 768/11).

W przypadku gdy realizacja inwestycji nie rozpoczęła się po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przesłanki zawarte w art. 18 ust. 1e zostają spełnione także poprzez przyjęcie w sposób dorozumiany, że były właściciel nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez właściwego zarządcę drogi. W przeciwnym przypadku, przyjmując, iż wydanie nieruchomości nie wymaga konkretnych uregulowanych przepisami prawa czynności, doszłoby do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli nieruchomości w zależności od tego, kiedy na danej nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji drogowej, a wiec z przyczyny od nich niezależnej.

Mimo, że obowiązujące przepisy nie wymagają, to dokumentem potwierdzającym wydanie nieruchomości może być protokół zdawczo-odbiorczy, a w dalszej kolejności jednostronne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w sytuacji gdy zarządca zobowiązany do przejęcia odmawia podpisania protokołu. Ponadto dowodem takim może być faktyczne przejęcie nieruchomości poprzez rozpoczęcie inwestycji przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, a także po tym terminie jeżeli były właściciel nie stawiał przeszkód do wydania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie doszło do formalnego przekazania nieruchomości protokołem zdawczo– odbiorczym lub jednostronnym oświadczeniem właściciela. Należy przy tym podkreślić, iż były właściciel nieruchomości nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi, a w szczególności nie jest w stanie wpłynąć na fakt, czy rzeczywiste, fizyczne zajęcie nieruchomości przez zarządcę drogi następuje w terminie ustalonym w art. 18 ust. 1e specustawy.

Należy uznać więc, że wysokość odszkodowania należy powiększyć o 5% wartości nieruchomości, pomimo nie wydania formalnie przez dotychczasowego właściciela przejętej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydanie nastąpiło w sposób dorozumiany, w związku z tym, iż poprzedni właściciel nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Zbójna
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piasutno Żelazne.

Do wiadomości:

       1.     Państwo Barbara i Bogdan Banach

       2.     Pani Halina Bokuniewicz

       3.     Pani Bogusława Kifiak

       4.     Pani Agata Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 12:41
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2015 12:43
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1566 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.12.21.2014

Łomża, 10 grudnia 2015 r.

GN-I.683.12.21.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i 1e pkt 3, art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311/1 o pow. 0,0145 ha, na kwotę 335,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 23 października 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności w dniu 20 października 2015 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 351,75 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 75/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Zbójna przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 29 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Piastuno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 311/1 o pow. 0,0145 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Zbójna.

Rzeczoznawca majątkowy, Grzegorz Kubacki (upr. nr 4420) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Zbójna, nieruchomości na kwotę 335,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 29 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ma nieustalony stan władania. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Zatem według art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 311/1 o pow. 0,0145 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Piasutno Żelazne, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 29 września 2015 r., nr GN-I.683.12.21.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Zbójna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Zbójna i Sołtysa wsi Piasutno Żelazne z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Zbójna był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 24 października 2014 roku, nr PP.7210.9.2014, Wójt Gminy Zbójna poinformował, że do dnia 24 października 2014 roku poprzedni właściciele nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Zbójna, nie wydali ich inwestorowi.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 335,00 zł, powiększoną o 5 %
(335,00 + (335,00*0,05))= 351,75 zł.

Wydanie nieruchomości to przeniesienie jej posiadania, w tym dobrowolne opuszczenie nieruchomości przez byłego właściciela albo umożliwienie inwestorowi korzystania z nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy wydania nieruchomości – w szczególności nie jest wymagane sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ani złożenia jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu nieruchomości. Postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustalenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne, utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnej (legalnej) teorii dowodów przez twierdzenie, że daną okoliczność można udowodnić wyłącznie określonymi środkami dowodowymi (odpowiednio – na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej: wyrok NSA z dnia 01 września 2008 roku, II FSK 1541/06; Uchwała 7 Sędziów NSA z dnia  07 listopada 2010 roku, I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle KPA – przykładowo – wyrok NSA z 06 września 2010 roku, I OSK 1401/09, wyrok NSA z dnia 06 września 2010 roku, I OSK 1430/09).

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że przesłanki uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w art. 18 ust. 1e specustawy spełnione są także wtedy, gdy bez czynienia przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi, zanim dotychczasowy właściciel zostanie zawiadomiony o wydaniu decyzji rodzącej obowiązek wydania nieruchomości (m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 03 kwietnia 2012 roku, II SA/Bk 768/11).

W przypadku gdy realizacja inwestycji nie rozpoczęła się po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przesłanki zawarte w art. 18 ust. 1e zostają spełnione także poprzez przyjęcie w sposób dorozumiany, że były właściciel nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez właściwego zarządcę drogi. W przeciwnym przypadku, przyjmując, iż wydanie nieruchomości nie wymaga konkretnych uregulowanych przepisami prawa czynności, doszłoby do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli nieruchomości w zależności od tego, kiedy na danej nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji drogowej, a wiec z przyczyny od nich niezależnej.

Mimo, że obowiązujące przepisy nie wymagają, to dokumentem potwierdzającym wydanie nieruchomości może być protokół zdawczo-odbiorczy, a w dalszej kolejności jednostronne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w sytuacji gdy zarządca zobowiązany do przejęcia odmawia podpisania protokołu. Ponadto dowodem takim może być faktyczne przejęcie nieruchomości poprzez rozpoczęcie inwestycji przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, a także po tym terminie jeżeli były właściciel nie stawiał przeszkód do wydania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie doszło do formalnego przekazania nieruchomości protokołem zdawczo– odbiorczym lub jednostronnym oświadczeniem właściciela. Należy przy tym podkreślić, iż były właściciel nieruchomości nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi, a w szczególności nie jest w stanie wpłynąć na fakt, czy rzeczywiste, fizyczne zajęcie nieruchomości przez zarządcę drogi następuje w terminie ustalonym w art. 18 ust. 1e specustawy.

Należy uznać więc, że wysokość odszkodowania należy powiększyć o 5% wartości nieruchomości, pomimo nie wydania formalnie przez dotychczasowego właściciela przejętej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydanie nastąpiło w sposób dorozumiany, w związku z tym, iż poprzedni właściciel nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Zbójna
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piasutno Żelazne.

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 12:32
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2015 12:38
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1500 razy

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza o przystąpieniu do przeprowadzenia rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza o przystąpieniu
do przeprowadzenia rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

 

1. Przedmiotem rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym jest:

 

- Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

 

- Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 

- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

 

- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

 

2. Cena wywoławcza: 122 879,60 zł

3. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 16 marca 2015 roku, 30 kwietnia 2015 roku, 26 czerwca 2015 roku, 03 września 2015 roku i 30 października 2015 roku.

4. Do udziału w rokowaniach mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne zobowiązane będą do okazania komisji dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka do udziału w rokowaniach w sytuacji jego nieobecności, uczestnicy rokowań reprezentujący osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani będą okazać dowód tożsamości, przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot.

5. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości” w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 najpóźniej do dnia 11 stycznia 2016 roku do godziny 10.00.

6. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 14 stycznia 2016 roku o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro).

7. Warunkiem przystąpienia do udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki, pobieranej z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 6 144,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy w terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty zaliczki na podanym koncie.

8. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
  prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z wpłaty zaliczki,

- w przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie wszystkie załączniki zgłoszenia winny być podpisane przez oboje małżonków.

9. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, z którym zostaną przeprowadzone rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócona na wskazane konto po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

10. Organizator rokowań zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

11. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przeprowadzający rokowania może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

12. Cena nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

14. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

15. Unieważnienie rokowań nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki.

16. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00.-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub warunkach rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr telefonu 

(86) 215-69-27.

17. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

 

Łomża, 27 listopada 2015 roku                                                         

Starosta

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 9 gru 2015 08:32
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 08:38
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1588 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Łomża,16 listopada 2015 r.

GN-I.683.5.1.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 4a i 5,
art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości gruntowej o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 406/3 o pow. 0,0964 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 827 B ulica Elektryczna we wsi Podgórze, droga gminna klasy D nr 105 827 B, na kwotę 4 046,00 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 02 lipca 2014 roku, opatrzonym klauzulą aktualności dnia 03 sierpnia 2015 roku.

 

 1. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 4 248,30 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 30/100).

 

 1. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Łomża przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 1/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 406/3 o pow. 0,0964 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Łomża.

Zawiadomieniem z dnia 08 kwietnia 2014 roku, nr GN-I.683.5.1.2014 poinformowano strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za w/w nieruchomość.

Rzeczoznawca majątkowy, Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września
2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  określił wartość przejętej na rzecz Gminy Łomża, nieruchomości na kwotę 4 046,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 26 lutego 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomości.

Operat szacunkowy sporządzony przez Rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zawiadomieniem z dnia 02 lipca 2014 roku, nr GN-I.683.5.1.2014 strony postępowania zostały poinformowane o zebraniu całości dowodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Łomża oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie oraz składania ewentualnych pisemnych wyjaśnień i dokumentów dotyczących przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wypisie z rejestru gruntów właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pan Andrzej Łapiński.

W toku postępowania, na podstawie adnotacji poczty, ustalono, że osoba ta nie żyje. Niestety daty ani miejsca śmierci tej osoby nie można ustalić, jak też pełnego kręgu spadkobierców ww. osoby. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Nie można także powziąć informacji, czy po zmarłym zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Zatem według art. 113 ust. 7 w zw. z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Na tę okoliczność sporządzono notatkę służbową i odstąpiono od wydania decyzji umarzającej postępowanie, z uwagi na brak możliwości dostarczenia jej stronie.

W związku z powyższym w dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 406/3 o pow.0,0964 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Modzele, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 1/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Łomża z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r., nr GN-I.683.5.1.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Łomża o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Łomża i Sołtysa wsi Stare Modzele z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Łomża był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 04 listopada 2015 roku, nr WI.7013.46.72.2015.KL, Wójt Gminy Łomża poinformował, że poprzedni właściciel nieruchomości nie wydał jej Gminie Łomża – stąd też brak jest dokumentów na tę okoliczność, faktyczne przejęcie nieruchomości nastąpiło w dniu 16 czerwca 2014 roku, to jest w dniu, w którym został przekazany wykonawcy robót plac budowy oraz że były właściciel nieruchomości nigdy nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez Gminę Łomża.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 4 046,00 zł, powiększoną o 5 %
(4 046,00 + (4 046,00*0,05))= 4 248,30 zł.

Wydanie nieruchomości to przeniesienie jej posiadania, w tym dobrowolne opuszczenie nieruchomości przez byłego właściciela albo umożliwienie inwestorowi korzystania z nieruchomości. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy wydania nieruchomości – w szczególności nie jest wymagane sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego ani złożenia jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu nieruchomości. Postępowanie dowodowe w postępowaniu o ustalenie odszkodowania odbywa się na zasadach ogólnych. Na tle ustawodawstwa regulującego postępowania administracyjne, utrwalony jest pogląd, że niedopuszczalne jest stosowanie formalnej (legalnej) teorii dowodów przez twierdzenie, że daną okoliczność można udowodnić wyłącznie określonymi środkami dowodowymi (odpowiednio – na tle art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej: wyrok NSA z dnia 01 września 2008 roku, II FSK 1541/06; Uchwała 7 Sędziów NSA z dnia  07 listopada 2010 roku, I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011/1/4; na tle KPA – przykładowo – wyrok NSA z 06 września 2010 roku, I OSK 1401/09, wyrok NSA z dnia 06 września 2010 roku, I OSK 1430/09).

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że przesłanki uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w art. 18 ust. 1e specustawy spełnione są także wtedy, gdy bez czynienia przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi, zanim dotychczasowy właściciel zostanie zawiadomiony o wydaniu decyzji rodzącej obowiązek wydania nieruchomości (m. in. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 03 kwietnia 2012 roku, II SA/Bk 768/11).

W przypadku gdy realizacja inwestycji nie rozpoczęła się po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, przesłanki zawarte w art. 18 ust. 1e zostają spełnione także poprzez przyjęcie w sposób dorozumiany, że były właściciel nie stawiał przeszkód odnośnie objęcia we władanie nieruchomości przez właściwego zarządcę drogi. W przeciwnym przypadku, przyjmując, iż wydanie nieruchomości nie wymaga konkretnych uregulowanych przepisami prawa czynności, doszłoby do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli nieruchomości w zależności od tego, kiedy na danej nieruchomości rozpoczęto realizację inwestycji drogowej, a wiec z przyczyny od nich niezależnej.

Mimo, że obowiązujące przepisy nie wymagają, to dokumentem potwierdzającym wydanie nieruchomości może być protokół zdawczo-odbiorczy, a w dalszej kolejności jednostronne oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego w sytuacji gdy zarządca zobowiązany do przejęcia odmawia podpisania protokołu. Ponadto dowodem takim może być faktyczne przejęcie nieruchomości poprzez rozpoczęcie inwestycji przed upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, a także po tym terminie jeżeli były właściciel nie stawiał przeszkód do wydania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie doszło do formalnego przekazania nieruchomości protokołem zdawczo– odbiorczym lub jednostronnym oświadczeniem właściciela, jednakże objęcie nieruchomości we władanie przez właściwego zarządcę drogi nastąpiło. Należy przy tym podkreślić, iż były właściciel nieruchomości nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi, a w szczególności nie jest w stanie wpłynąć na fakt, czy rzeczywiste, fizyczne zajęcie nieruchomości przez zarządcę drogi następuje w terminie ustalonym w art. 18 ust. 1e specustawy.

Należy uznać więc, że wysokość odszkodowania należy powiększyć o 5% wartości nieruchomości, pomimo nie wydania formalnie przez dotychczasowego właściciela przejętej nieruchomości w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydanie nastąpiło w sposób dorozumiany, w związku z tym, iż poprzedni właściciel nie ma wpływu na termin rozpoczęcia prac przez właściwego zarządcę drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Łomża
 2. podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

            - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmina Łomża,

            - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Modzele.

 

 

Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 11:35
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 11:40
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1965 razy

DECYZJA NR GN-I.6821.15.2015

Decyzja o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

Łomża, 13 listopada 2015 r.

GN-I.6821.15.2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 i 2, art. 130, art.132 ust.1a i 6, art. 133 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matysa o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

 

1. Ustalić odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, jednostka ewidencyjna Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości tj. 0,029 ha w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku – na kwotę 2229,00 zł (słownie: Dwa tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) w tym:

a) 1295,00 zł – odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości,

b) 907,00 zł – wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

c) 27,00 zł – odszkodowanie za straty w plonach i przywrócenie przez użytkownika nieruchomości do stanu pierwotnego zmian na gruncie rolnym o łącznej powierzchni 0,0090 ha, powstałych w związku z budową linii energetycznej 400 kV.

2. Zobowiązać Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie
do urządzenia depozytu sądowego w Sądzie Rejonowym w Łomży oraz do złożenia w nim w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, ustalonej kwoty odszkodowania.

Uzasadnienie

 

Radca Prawny Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wnioskiem z dnia 15 września 2015 roku wystąpił o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (w tym za powstałe na niej szkody), tj. z działki nr 85 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, gmina Śniadowo o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości powstało na skutek wydanej przez Starostę Łomżyńskiego decyzji znak: GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku, na mocy której inwestor (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie  Jeziornie) uzyskał możliwość wejścia na grunt w celu wykonania prac budowlano – montażowych polegających na przeciągnięciu przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założeniu odstępników na przewód roboczy, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

Zgodnie z art. 129 ust. 5 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu jeżeli wystąpił między innymi przypadek określony w art. 124 – 126 tej ustawy. Wymieniona decyzja Starosty Łomżyńskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oraz zezwalająca na czasowe wejście na grunt została wydana w oparciu o art. 124 i 124a ustawy. Podjęcie decyzji uwarunkowane było koniecznością zrealizowania inwestycji celu publicznego (linii elektroenergetycznej) na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z wniosku wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania za zajęcie przedmiotowej nieruchomości, ponieważ nie ma ona ustalonego kręgu właścicieli. Zatem według art. 113 ust. 6 nieruchomość ta ma nieuregulowany stan prawny.

Odpowiednio do rozstrzygnięcia zawartego w art. 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pozyskano operaty szacunkowe, sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego, określające wartość odszkodowania z tytułu:

a) zmniejszenia wartości nieruchomości - 1295,00 zł,

b) ustanowienia służebności przesyłu - 907,00 zł,

c) strat w plonach i przywrócenia przez użytkownika nieruchomości do stanu pierwotnego zmian na gruncie rolnym o łącznej powierzchni 0,0090 ha, powstałych w związku z budową linii energetycznej 400 kV - 27,00 zł.

Przedstawione przez wnioskodawcę operaty szacunkowe zdaniem organu zostały sporządzone prawidłowo pod względem prawnym i merytorycznym i mogą stanowić jeden z dowodów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia w korzystaniu z działki nr 85. Ich poprawność merytoryczną zweryfikowano na podstawie informacji od inwestora o zmianach na gruncie spowodowanych podczas realizacji inwestycji.

W związku z tym, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny należy uwzględnić uregulowanie zawarte w art. 133 pkt. 2 ustawy, czyli ustalone odszkodowanie wpłacić do depozytu sądowego. Inwestor we wniosku nie wskazał miejsca wykonania zobowiązania. Zatem kierując się właściwością miejscową położenia nieruchomości oraz siedziby organu orzekającego o odszkodowaniu, ustalił miejsce złożenia kwoty odszkodowania do depozytu w Sądzie Rejonowym w Łomży. Zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania – zgodnie z art. 132 ust. 6 ustawy – są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, ponieważ uzyskały zezwolenie na wejście na grunt, wydane przez Starostę Łomżyńskiego w trybie art. 124 ust. 1 (decyzja GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. ).

Mając na uwadze wyżej ustalony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa orzeczono jak w sentencji decyzji.

Stosownie do art. 118 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, a ponadto na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Gminy w Śniadowie i sołectwa wsi Żebry na okres 14 dni.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 Otrzymują:

1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

z siedzibą w Konstancinie Jeziornie,

2. Podano do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,      

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Śniadowie,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Żebry.

 

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2015 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2015 09:11
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2079 razy

DECYZJA NR GN-I.6821.14.2015

Decyzja o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

Łomża, 12 listopada 2015 r.

GN-I.6821.14.2015

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 i 2, art. 130, art.132 ust.1a i 6, art. 133 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matysa o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

 

1. Ustalić odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 349 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Młynik, jednostka ewidencyjna Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości tj. 0,05 ha w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.14.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku – na kwotę 728,00 zł (słownie: Siedemset dwadzieścia osiem złotych) w tym:

a) 320,00 zł – odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości,

b) 373,00 zł – wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

c) 35,00 zł – odszkodowanie za straty w plonach i przywrócenie przez użytkownika nieruchomości do stanu pierwotnego zmian na gruncie rolnym o łącznej powierzchni 0,0119 ha, powstałych w związku z budową linii energetycznej 400 kV.

2. Zobowiązać Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie
do urządzenia depozytu sądowego w Sądzie Rejonowym w Łomży oraz do złożenia w nim w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, ustalonej kwoty odszkodowania.

Uzasadnienie

 

Radca Prawny Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wnioskiem z dnia 15 września 2015 roku wystąpił o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (w tym za powstałe na niej szkody), tj. z działki nr 349 o pow. 0,42 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Młynik, gmina Śniadowo o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości powstało na skutek wydanej przez Starostę Łomżyńskiego decyzji znak: GN-I.6821.14.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku, na mocy której inwestor (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie  Jeziornie) uzyskał możliwość wejścia na grunt w celu wykonania prac budowlano – montażowych polegających na przeciągnięciu przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założeniu odstępników na przewód roboczy, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

Zgodnie z art. 129 ust. 5 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu jeżeli wystąpił między innymi przypadek określony w art. 124 – 126 tej ustawy. Wymieniona decyzja Starosty Łomżyńskiego ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oraz zezwalająca na czasowe wejście na grunt została wydana w oparciu o art. 124 i 124a ustawy. Podjęcie decyzji uwarunkowane było koniecznością zrealizowania inwestycji celu publicznego (linii elektroenergetycznej) na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z wniosku wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania za zajęcie przedmiotowej nieruchomości, ponieważ nie ma ona ustalonego kręgu właścicieli. Zatem według art. 113 ust. 6 nieruchomość ta ma nieuregulowany stan prawny.

Odpowiednio do rozstrzygnięcia zawartego w art. 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pozyskano operaty szacunkowe, sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego, określające wartość odszkodowania z tytułu:

a) zmniejszenia wartości nieruchomości - 320,00 zł,

b) ustanowienia służebności przesyłu - 373,00 zł,

c) strat w plonach i przywrócenia przez użytkownika nieruchomości do stanu pierwotnego zmian na gruncie rolnym o łącznej powierzchni 0,0119 ha, powstałych w związku z budową linii energetycznej 400 kV - 35,00 zł.

Przedstawione przez wnioskodawcę operaty szacunkowe zdaniem organu zostały sporządzone prawidłowo pod względem prawnym i merytorycznym i mogą stanowić jeden z dowodów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia w korzystaniu z działki nr 349. Ich poprawność merytoryczną zweryfikowano na podstawie informacji od inwestora o zmianach na gruncie spowodowanych podczas realizacji inwestycji.

W związku z tym, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny należy uwzględnić uregulowanie zawarte w art. 133 pkt. 2 ustawy, czyli ustalone odszkodowanie wpłacić do depozytu sądowego. Inwestor we wniosku nie wskazał miejsca wykonania zobowiązania. Zatem kierując się właściwością miejscową położenia nieruchomości oraz siedziby organu orzekającego o odszkodowaniu, ustalił miejsce złożenia kwoty odszkodowania do depozytu w Sądzie Rejonowym w Łomży. Zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania – zgodnie z art. 132 ust. 6 ustawy – są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, ponieważ uzyskały zezwolenie na wejście na grunt, wydane przez Starostę Łomżyńskiego w trybie art. 124 ust. 1 (decyzja GN-I.6821.14.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. ).

Mając na uwadze wyżej ustalony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa orzeczono jak w sentencji decyzji.

Stosownie do art. 118 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, a ponadto na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Gminy w Śniadowie i sołectwa wsi Młynik na okres 14 dni.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

z siedzibą w Konstancinie Jeziornie,

2. Podano do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,  

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Śniadowie,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Młynik.

 

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2015 09:02
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2015 09:07
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1585 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.11.6.2014

Łomża, 03 listopada 2015 r.

GN-I.683.11.6.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/1 o pow. 0,0013 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105896B, ul. Długa we wsi Rydzewo, odcinek o długości 448,77, na kwotę 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 06 listopada 2014 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 409,50 zł (słownie: czterysta dziewięć złotych 50/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Miastkowo przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 29 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 120/1 o pow. 0,0013 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miastkowo.

Rzeczoznawca majątkowy, Stanisław Masłowski (upr. nr 1165) w oparciu
o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Miastkowo, nieruchomości na kwotę 390,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 28 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków władającym na zasadach samoistnego posiadania przedmiotowej nieruchomości jest Anna Majewska. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Zatem według art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 120/1 o pow.0,0013 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 28 września 2015 r., nr GN-I.683.11.6.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo i Sołtysa wsi Rydzewo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Miastkowo był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 28 października 2014 roku, nr IGN.6833.22.2014, Wójt Gminy Miastkowo poinformował, że 08 września 2014 roku został przekazany plac budowy wykonawcy prac budowlanych.

Zatem w dniu 08 września 2014 roku, w terminie 11 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, grunt znajdował się we władaniu Gminy Miastkowo, która swobodnie nim dysponowała i przekazała wykonawcy prac budowlanych. Poprzedni właściciel przejętej nieruchomości formalnie nie przekazał nieruchomości, ale nie czynił przeszkód w faktycznym objęciu gruntu we władanie przez zarządcę drogi i wykonawcę robót budowlanych.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 390,00 zł, powiększoną o 5 %
(390,00 + (390,00*0,05))= 409,50 zł.

Przesłanki do uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w przepisie art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, są spełnione także wtedy, gdy bez czynionych przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód, dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku, nr II SA/Bk 768/2011. Należało więc odszkodowanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększyć o 5% wartości nieruchomości i ustalić w wysokości  409,50 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Miastkowo
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rydzewo.

 

Data powstania: środa, 4 lis 2015 08:56
Data opublikowania: środa, 4 lis 2015 08:58
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1710 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.11.8.2014

Łomża, 03 listopada 2015 r.

GN-I.683.11.8.2014

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 117/1 o pow. 0,0004 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105896B, ul. Długa we wsi Rydzewo, odcinek o długości 448,77, na kwotę 1 488,00 zł (słownie: tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 27 października 2014 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 1 562,40 zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Miastkowo przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 29 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 117/1 o pow. 0,0004 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miastkowo.

Rzeczoznawca majątkowy, Stanisław Masłowski (upr. nr 1165) w oparciu
o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Miastkowo, nieruchomości na kwotę 1 488,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 28 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków władającym na zasadach samoistnego posiadania przedmiotowej nieruchomości są Józef i Zofia małż. Maliszewscy. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Zatem według art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 117/1 o pow.0,0004 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 28 września 2015 r., nr GN-I.683.11.8.2014 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Miastkowo oraz władających gruntem o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo i Sołtysa wsi Rydzewo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Miastkowo był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 28 października 2014 roku, nr IGN.6833.22.2014, Wójt Gminy Miastkowo poinformował, że 08 września 2014 roku został przekazany plac budowy wykonawcy prac budowlanych.

Zatem w dniu 08 września 2014 roku, w terminie 11 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, grunt znajdował się we władaniu Gminy Miastkowo, która swobodnie nim dysponowała i przekazała wykonawcy prac budowlanych. Poprzedni właściciel przejętej nieruchomości formalnie nie przekazał nieruchomości, ale nie czynił przeszkód w faktycznym objęciu gruntu we władanie przez zarządcę drogi i wykonawcę robót budowlanych.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, która wynosi 1 488,00 zł, powiększoną o 5 %
(1 488,00 + (1 488,00*0,05))= 1 562,40 zł.

Przesłanki do uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w przepisie art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, są spełnione także wtedy, gdy bez czynionych przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód, dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku, nr II SA/Bk 768/2011. Należało więc odszkodowanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększyć o 5% wartości nieruchomości i ustalić w wysokości 1 562,40 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Miastkowo
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rydzewo.

Do wiadomości:

       1.     Józef i Zofia małż. Maliszewscy

 

Data powstania: środa, 4 lis 2015 08:54
Data opublikowania: środa, 4 lis 2015 08:56
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1692 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

GN-I.683.1.3.2015

Łomża, 03 listopada 2015 r.

GN-I.683.1.3.2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość udziału 5/48 w nieruchomości, o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr105833B, ul. Wesoła we wsi Sulki na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70, gm. Miastkowo, droga gminna klasy D, na kwotę 43,33 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 33/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 25 listopada 2014 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za udział 5/48 w wyżej wymienionej nieruchomości w wysokości 45,50 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 50/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Miastkowo przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f
ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 06 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miastkowo.

Rzeczoznawca majątkowy, Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu
o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Miastkowo, nieruchomości na kwotę 416,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 04 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

W ewidencji gruntów i budynków jako jednym ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości figuruje Witold Korytkowski. W toku postępowania pozyskano informację, że nie żyje. Niestety daty ani miejsca śmierci tej osoby nie można ustalić, jak też pełnego kręgu spadkobierców ww. osoby. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Nie można także powziąć informacji, czy po zmarłym zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Zatem według art. 113 ust. 7 w zw. z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 69/3 o pow.0,0025 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sulki, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 28 września 2015 r., nr GN-I.683.1.3.2015 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Miastkowo oraz pozostałych współwłaścicieli o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 5/48 w przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo i Sołtysa wsi Sulki z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Miastkowo był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 02 grudnia 2014 roku, nr IGN.6833.3.2014, Wójt Gminy Miastkowo poinformował, że 11 sierpnia 2014 roku został przekazany plac budowy wykonawcy prac budowlanych.

Zatem w dniu 11 sierpnia 2014 roku, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, grunt znajdował się we władaniu Gminy Miastkowo, która swobodnie nim dysponowała i przekazała wykonawcy prac budowlanych. Poprzedni współwłaściciele przejętej nieruchomości formalnie nie przekazali nieruchomości, ale nie czynili przeszkód w faktycznym objęciu gruntu we władanie przez zarządcę drogi i wykonawcę robót budowlanych.

Przesłanki do uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w przepisie art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, są spełnione także wtedy, gdy bez czynionych przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód, dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku, nr II SA/Bk 768/2011. Należało więc odszkodowanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększyć o 5% wartości udziału 5/48 w nieruchomości i ustalić w wysokości 45,50 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta 

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Miastkowo
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sulki.

Do wiadomości:

1.    Halina Kijanowska

2.    Ewa Hanna Matyszewska

3.    Zbigniew Nawrocki

4.    Bogumiła Kazimiera Neczajewska

5.    Marek Krzysztof Poreda

6.    Zdzisław Adam Poreda

Data powstania: środa, 4 lis 2015 08:51
Data opublikowania: środa, 4 lis 2015 08:53
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1896 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

D E C Y Z J A GN-I.683.1.2.2015 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

Łomża, 03 listopada 2015 r.

GN-I.683.1.2.2015

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

o r z e k a m

 

 1. Ustalić wartość udziału 5/48 w nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr105833B, ul. Wesoła we wsi Sulki na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70, gm. Miastkowo, droga gminna klasy D, na kwotę 43,33 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 33/100), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 25 listopada 2014 roku.
 2. Ustalić odszkodowanie za udział 5/48 w wyżej wymienionej nieruchomości w wysokości 45,50 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 50/100).
 3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Miastkowo przekaże jednorazowo do depozytu sądowego na okres 10 lat w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest, w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.

Zgodnie z art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Łomżyński decyzją nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku, która stała się ostateczna dnia 06 sierpnia 2014 roku, zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miastkowo.

Rzeczoznawca majątkowy, Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość całości przejętej na rzecz Gminy Miastkowo, nieruchomości na kwotę 416,00 zł.

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 04 lipca 2014 roku oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

W ocenie organu operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest zgodny z wymogami prawa, uwzględnia występujące cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość i może być przyjęty jako dowód w sprawie do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków współwłaściciel nieruchomości Ireneusz Korytkowski nie żyje. Niestety daty ani miejsca śmierci tej osoby nie można ustalić, jak też pełnego kręgu spadkobierców ww. osoby. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. Nie można także powziąć informacji, czy po zmarłym zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Zatem według art. 113 ust. 7 w zw. z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje przesłanka do uznania, że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

W dniu 06 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 2 miesięcy ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 69/3 o pow.0,0025 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sulki, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W ogłoszeniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w ogłoszeniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 28 września 2015 r., nr GN-I.683.1.2.2015 Starosta Łomżyński powiadomił Wójta Gminy Miastkowo oraz pozostałych współwłaścicieli o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 5/48 w przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości. Zawiadomienie wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu, a ponadto zostało wysłane do Urzędu Gminy Miastkowo i Sołtysa wsi Sulki z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Miastkowo był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.

Pismem z dnia 02 grudnia 2014 roku, nr IGN.6833.3.2014, Wójt Gminy Miastkowo poinformował, że 11 sierpnia 2014 roku został przekazany plac budowy wykonawcy prac budowlanych.

Zatem w dniu 11 sierpnia 2014 roku, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, grunt znajdował się we władaniu Gminy Miastkowo, która swobodnie nim dysponowała i przekazała wykonawcy prac budowlanych. Poprzedni współwłaściciele przejętej nieruchomości formalnie nie przekazali nieruchomości, ale nie czynili przeszkód w faktycznym objęciu gruntu we władanie przez zarządcę drogi i wykonawcę robót budowlanych.

Przesłanki do uzyskania podwyższonego o 5% odszkodowania, o jakim mowa w przepisie art. 18 ust 1e pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, są spełnione także wtedy, gdy bez czynionych przez byłego właściciela nieruchomości przeszkód, dochodzi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez zarządcę drogi. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku, nr II SA/Bk 768/2011. Należało więc odszkodowanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększyć o 5% wartości udziału 5/48 w nieruchomości i ustalić w wysokości 45,50 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Miastkowo
 2. podano do publicznej wiadomości:

                - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

                - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

                - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastkowo,

                - na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sulki.

Do wiadomości:

1.    Halina Kijanowska

2.    Ewa Hanna Matyszewska

3.    Zbigniew Nawrocki

4.    Bogumiła Kazimiera Neczajewska

5.    Marek Krzysztof Poreda

6.    Zdzisław Adam Poreda

Data powstania: środa, 4 lis 2015 08:35
Data opublikowania: środa, 4 lis 2015 08:44
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1793 razy

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Łomża, 30 października 2015 r.

GN-I.6821.22 – 28.2015

 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

 Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

            Działając na podstawieart. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późń. zm.).

Starosta Łomżyński zawiadamia

 

 o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych:

 • na terenie obrębu ewidencyjnego Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 432, 438 i 443,
 • na terenie obrębu ewidencyjnego Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 478,
 • na terenie obrębu ewidencyjnego Wszerzecz, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 17,
 •  na terenie obrębu ewidencyjnego Osobne, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 38 i 70/1,
 • na terenie obrębu ewidencyjnego Kaliszki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 24,
 • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 64,
 • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 161,
 • na terenie obrębu ewidencyjnego Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 120,

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i eksploatacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220 w godz. 800 – 1500, tel. (86) 215 69 27, w dniach otwarcia urzędu, w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia.      

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2015 11:09
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2015 11:14
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1541 razy

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 23 października  2015 r.

GN-I.6821.15.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

            zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matysa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85 o pow. 0,07 ha, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.15.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie,

2. Podano do publicznej wiadomości:

             -na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,     

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Śniadowie,

             - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Żebry.

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2015 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2015 15:08
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1592 razy

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 23 października  2015 r.

GN-I.6821.14.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

            zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego Łukasza Matysa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Młynik, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 349 o pow. 0,42 ha, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.14.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie,

2. Podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, 

            - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

            - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Śniadowie,

            - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Młynik.

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2015 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2015 15:05
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1556 razy

OGŁOSZENIE

STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Łomża, 07 października 2015 r.

GN-I.6821.17.2015

 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

 Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

            Działając na podstawieart. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późń. zm.).

 

Starosta Łomżyński zawiadamia

 

 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Jarosława Dzięgielewskiego – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15 KV.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220 w godz. 800 – 1500, tel. (86) 215 69 27, w dniach otwarcia urzędu, w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

                                                                                              Starosta

                                                                                        Elżbieta Parzych

 

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 08:11
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 08:13
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1657 razy

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Łomża, 07 października 2015 r.

GN-I.683.2.2015

GN-I.683.6.2015

 

OGŁOSZENIE

 

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym:

 

1. położone w obrębie ewidencyjnym Zosin, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno - Pniewo odcinek długości 2245,70 m, od kilometra 0+000 do 2+245,70 – etap I oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

 

- nr 10/1 o pow. 0,0262 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Haliny i Antoniego małż. Niedźwieckich (oboje nie żyją);

- nr 25/1 o pow. 0,0183 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Witolda Niedźwieckiego (nie żyje).

 

2. położoną w obrębie ewidencyjnym Poredy, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 6/2015 z dnia 9 września 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dębniki ( od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+800,27), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 108/1 o pow. 0,0086 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: nieustalony stan władania.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 11 grudnia 2015 roku.

 

 

                                                                                   Starosta

                                                                              Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 08:07
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 08:10
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1712 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 29 września 2015 r.

GN-I.683.12.24.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193 o pow. 0,0300 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Piasutno Żelazne.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Zbójna
 2. A/a

Do wiadomości:

      1. Pani Maria Dardzińska

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 09:29
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:32
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1697 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 29 września 2015 r.

GN-I.683.12.23.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/1 o pow. 0,0204 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Piasutno Żelazne.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Zbójna
 2. A/a

 

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 09:27
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:29
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1678 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 29 września 2015 r.

GN-I.683.12.22.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310/1 o pow. 0,0007 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Piasutno Żelazne.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Zbójna
 2. A/a

Do wiadomości:

1. Państwo Barbara i Bogdan Banach

2. Pani Halina Bokuniewicz

3. Pani Bogusława Kifiak

4. Pani Agata Waszkiewicz

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 09:15
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:22
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1645 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 29 września 2015 r.

GN-I.683.12.21.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, zlokalizowanej we wsi Piasutno Żelazne, gm. Zbójna na odcinku od drogi powiatowej nr 1891B (km rob. 0+000,00) do skraju kompleksu leśnego (km rob. 2+319,72), droga gminna klasy D, położonej w obrębie Piasutno Żelazne, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311/1 o pow. 0,0145 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Piasutno Żelazne.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Zbójna
 2. A/a

 

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 09:07
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:13
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1608 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.1.3.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym (w części 5/48), przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105833B, ul. Wesoła we wsi Sulki na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70, gm. Miastkowo, droga gminna klasy D, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sulki.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Miastkowo
 2. A/a

Do wiadomości:

1. Pani Halina Kijanowska

2. Pani Ewa Hanna Matyszewska

3. Pan Zbigniew Nawrocki

4. Pani Bogumiła Kazimiera Neczajewska

5. Pan Marek Krzysztof Poreda

6. Pan Zdzisław Adam Poreda

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 09:03
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:05
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1696 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.1.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym (w części 5/48), przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105833B, ul. Wesoła we wsi Sulki na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70, gm. Miastkowo, droga gminna klasy D, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,0025 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sulki.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Miastkowo
 2. A/a

Do wiadomości:

1. Pani Halina Kijanowska

2. Pani Ewa Hanna Matyszewska

3. Pan Zbigniew Nawrocki

4. Pani Bogumiła Kazimiera Neczajewska

5. Pan Marek Krzysztof Poreda

6. Pan Zdzisław Adam Poreda

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:53
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 09:01
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1679 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.11.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105896B – ul. Długa we wsi Rydzewo gm. Miastkowo odcinek o długości 448,77, położonej w obrębie Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/1 o pow. 0,0013 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rydzewo.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Miastkowo
 2. A/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Majewska

 

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:45
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 08:53
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1607 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.11.8.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105896B – ul. Długa we wsi Rydzewo gm. Miastkowo odcinek o długości 448,77, położonej w obrębie Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 117/1 o pow. 0,0004 ha.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rydzewo.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Gmina Miastkowo
 2. A/a

Do wiadomości:

1. Józef i Zofia małż. Maliszewscy

Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:36
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 08:45
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1624 razy

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.3.7.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, położonej w obrębie Supy, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/3 o pow. 0,0075 ha przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2013 z dnia 23 października 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1874B we wsi Supy; odcinek 1 dł.527,82 m (km rob. 0+527,82), odcinek 2 dł. 142,68 m (km rob. 0+142,68), odcinek 3 dł. 69,37 m (km rob. 0+069,37), utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Podlaskiego nr WI-II.7821.3.2013.UŁ z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Supy.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Supach
 3. A/a
Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:30
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 08:36
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1667 razy

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza
KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

I. Przedmiotem przetargu jest:

 

- Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

 

- Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 

- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

 

- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

II. Cena wywoławcza: 153 599,50 zł, wadium: 7 680,00zł, minimalne postąpienie: 1 540,00zł.

III. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).

V. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.

VII. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 27 października 2015 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.

VIII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.

IX. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie przedmiotowej nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.

XII. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

XIII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

XIV. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

XV. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

XVI. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. 86 215 69 27.

XVII. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bipi www.powiatlomzynski.pl.

 

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

Łomża, 22 września 2015 r.

 

W imieniu

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 08:54
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 09:06
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1640 razy

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

zezwalająca na zajęcie części nieruchomości

GN-I.6821.15.2015                                                                               Łomża, 27 lipca 2015 r.

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 9a i art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Łukasza Matysa działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą
w miejscowości Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

z e z w a l a Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa na zajęcie części nieruchomości (około 0,029 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85 o pow. 0,07 ha,
o nieustalonym stanie prawnym, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, celem wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy, w związku z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Uzasadnienie

W związku z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew, radca prawny Łukasz Matys działający w imieniu
i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna, wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 85 o powierzchni około 0,029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, której stan prawny jest nieuregulowany, celem wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.

Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie
z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej
o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124
ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się
o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.

Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a
ust. 2 i 3.

Z wniosku wynika, że Inwestor nie mógł przeprowadzić rokowań z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać ma napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Narew-Ostrołęka, ponieważ nie ma ustalonego kręgu właścicieli.

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz przesłane do Wójta Gminy Łomża celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 20 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew-Ostrołęka, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża
z dnia 29 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia
z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego,
za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 Z upoważnienia Starosty

Stanisłw Kozikowski

Naczelnik Wydziału

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Otrzymują:

 1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 2. podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2015 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2015 13:39
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2003 razy

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU

Starosta Łomżyński informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, zorganizowany na okoliczność sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
Łomża, 14 lipca 2015 r.
GN-I.6840.1.1.2015

INFORMACJA O WYNIKU
DRUGIEGO PRZETARGU

Starosta Łomżyński informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzony w dniu 29 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, zorganizowany na okoliczność sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
1. lokal mieszkalny nr 4, o pow. użyt. 43,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,10 m2 i udziałem 5090/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.

Osoby dopuszczone do przetargu:
- Izabela Strzelecka- Łosiewicz
Cena wywoławcza: 21 966,00 zł,
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 22 200,00 zł,
Nabywca nieruchomości Izabela Strzelecka- Łosiewicz
Data powstania: wtorek, 14 lip 2015 10:47
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2015 10:48
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1882 razy

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Łomża,29 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.30.2014


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Łukasza Matysa działającego w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedziba w Konstancinie Jeziorna
o ustalenie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z wydaniem decyzji
nr GN-I.6821.30.2014 z dnia 17 marca 2015 roku ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 252/3
o pow. 0,18 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Jednocześnie wzywam wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego odszkodowania z tytułu lokalizacji budowli
po wydaniu decyzji nr GN-I.6821.30.2014 oraz wartość szkód powstałych w trakcie budowy,
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania. O ile zakreślony termin nie będzie wystarczający, należy złożyć pismo o jego przedłużenie. Brakujące dokumenty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju 220
w godz. 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
Jednocześnie informuję, iż ostateczne załatwienie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe
w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Z uwagi na skomplikowany charakter i dużą ilość spraw, na podstawie art. 36 § 1 kpa termin jej załatwienia ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Łukasz Matysa
pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:04
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1931 razy

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Łomża, 29 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.29.2014


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Łukasza Matysa działającego w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedziba w Konstancinie Jeziorna
o ustalenie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z wydaniem decyzji
nr GN-I.6821.29.2014 z dnia 19 lutego 2015 roku ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 252/5
o pow. 0,0055 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Jednocześnie wzywam wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego odszkodowania z tytułu lokalizacji budowli
po wydaniu decyzji nr GN-I.6821.29.2014 oraz wartość szkód powstałych w trakcie budowy,
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania. O ile zakreślony termin nie będzie wystarczający, należy złożyć pismo o jego przedłużenie. Brakujące dokumenty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju 220
w godz. 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
Jednocześnie informuję, iż ostateczne załatwienie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe
w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Z uwagi na skomplikowany charakter i dużą ilość spraw, na podstawie art. 36 § 1 kpa termin jej załatwienia ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki NieruchomościamiOtrzymują:
1. Pan Łukasz Matysa
pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:03
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1881 razy

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Łomża,29 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.28.2014


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Łukasza Matysa działającego w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedziba w Konstancinie Jeziorna
o ustalenie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z wydaniem decyzji
nr GN-I.6821.28.2014 z dnia 15 stycznia 2015 roku ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 1565/2 o pow. 0,93 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Jednocześnie wzywam wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego odszkodowania z tytułu lokalizacji budowli
po wydaniu decyzji nr GN-I.6821.28.2014 oraz wartość szkód powstałych w trakcie budowy,
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania. O ile zakreślony termin nie będzie wystarczający, należy złożyć pismo o jego przedłużenie. Brakujące dokumenty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju 220
w godz. 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
Jednocześnie informuję, iż ostateczne załatwienie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe
w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Z uwagi na skomplikowany charakter i dużą ilość spraw, na podstawie art. 36 § 1 kpa termin jej załatwienia ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Łukasz Matysa
pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:02
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1833 razy

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Łomża, 29 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.27.2014


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Łukasza Matysa działającego w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedziba w Konstancinie Jeziorna
o ustalenie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z wydaniem decyzji
nr GN-I.6821.27.2014 z dnia 20 stycznia 2015 roku ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Mikołajka, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8/3 o pow. 2,49 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Jednocześnie wzywam wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego odszkodowania z tytułu lokalizacji budowli
po wydaniu decyzji nr GN-I.6821.27.2014 oraz wartość szkód powstałych w trakcie budowy,
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania. O ile zakreślony termin nie będzie wystarczający, należy złożyć pismo o jego przedłużenie. Brakujące dokumenty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju 220
w godz. 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
Jednocześnie informuję, iż ostateczne załatwienie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe
w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Z uwagi na skomplikowany charakter i dużą ilość spraw, na podstawie art. 36 § 1 kpa termin jej załatwienia ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki NieruchomościamiOtrzymują:
1. Pan Łukasz Matysa
pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 15:01
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1924 razy

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Łomża, 29 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.26.2014


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
zawiadamiam, że
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Pana Łukasza Matysa działającego w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedziba w Konstancinie Jeziorna
o ustalenie odszkodowania z tytułu szkód powstałych w związku z wydaniem decyzji
nr GN-I.6821.26.2014 z dnia 23 stycznia 2015 roku ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, 222 o pow. 0,4867 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Jednocześnie wzywam wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie operatu szacunkowego, określającego wartość jednorazowego odszkodowania z tytułu lokalizacji budowli
po wydaniu decyzji nr GN-I.6821.26.2014 oraz wartość szkód powstałych w trakcie budowy,
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania. O ile zakreślony termin nie będzie wystarczający, należy złożyć pismo o jego przedłużenie. Brakujące dokumenty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju 220
w godz. 800 – 1500 lub przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
Jednocześnie informuję, iż ostateczne załatwienie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe
w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Z uwagi na skomplikowany charakter i dużą ilość spraw, na podstawie art. 36 § 1 kpa termin jej załatwienia ustala się do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki NieruchomościamiOtrzymują:
1. Pan Łukasz Matysa
pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2015 14:59
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1866 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 26 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.7.2015

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 265 o pow. 1,25 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 265 o pow. 0,1467 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązać Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 265 o powierzchni 0,1467 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rakowo-Boginie, gmina Piątnica, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że właściciele przedmiotowej nieruchomości Adam Kulikowski i Zofia Kulikowska nie żyją. Wnioskodawca poinformował, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłej.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że właściciel działki nr 265, położona na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostki ewidencyjnej Piątnica nie żyje oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Piątnica celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica zatwierdzonym Uchwałą Nr 133/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 15 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:35
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:38
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1999 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, czerwca 2015 r.
GN-I.6821.6.2015

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jeziorko, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 399 o pow. 0,42 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 399 o pow. 0,0625 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązuje Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 399 o powierzchni 0,0625 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeziorko, gmina Piątnica, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że właściciele przedmiotowej nieruchomości Czesław Zduńczyk i Stanisław Zduńczyk nie żyją. Wnioskodawca poinformował, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłych.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że właściciele działki nr 399, położona na terenie obrębu ewidencyjnego Jeziorko, jednostki ewidencyjnej Piątnica nie żyją oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Piątnica celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica zatwierdzonym Uchwałą Nr 133/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 15 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:33
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:35
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2324 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 26 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.5.2015

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 279 o pow. 1,52 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 279 o pow. 0,1084 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązać Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279 o powierzchni 0,1084 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rakowo-Boginie, gmina Piątnica, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że właściciel przedmiotowej nieruchomości Genowefa Filipkowska nie żyje. Wnioskodawca poinformował, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłej.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że właściciel działki nr 279, położona na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostki ewidencyjnej Piątnica nie żyje oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Piątnica celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica zatwierdzonym Uchwałą Nr 133/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 15 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:31
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:33
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1970 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 26 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.3.2015

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Olszewo-Góra, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 151/2 o pow. 3,09 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 151/2 o pow. 0,4610 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Jedwabne – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązuje Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 151/2 o powierzchni 0,4610 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Olszewo-Góra, gmina Jedwabne, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenia zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że współwłaściciele nieruchomości Władysław i Zofia małż. Górscy nie żyją. Wnioskodawca poinformował, że nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłych.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że współwłaściciele działki nr 151/2, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Olszewo-Góra, jednostki ewidencyjnej Jedwabne nie żyją oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Jedwabne celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedwabne zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/143/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:29
Data opublikowania:
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1908 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 26 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.2.2015

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Podgórze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 328 o pow. 0,6700 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 328 o pow. 0,1720 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązuje Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 328 o powierzchni 0,1720 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Podgórze, gmina Łomża, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenia zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że właściciele przedmiotowej nieruchomości Henryk i Leokadia małż. Łapińscy nie żyją. Wnioskodawca poinformował również, że niestety nie ustalono daty i miejsca śmierci tych osób. W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego nie udało się ustalić kręgu spadkobierców.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że właściciele działki nr 328, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Podgórze, jednostki ewidencyjnej Łomża nie żyją oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Łomża celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:28
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:28
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1935 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 26 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.1.2015

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1502 o pow. 0,21 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 1502 o pow. 0,0613ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązuje Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1502 o powierzchni 0,0613 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenia zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że właściciel przedmiotowej nieruchomości Stefania Lemańska nie żyje. Wnioskodawca poinformował również, że niestety nie ustalono daty i miejsca śmierci tych osób. W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego nie udało się ustalić kręgu spadkobierców
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że właściciel działki nr 1502, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostki ewidencyjnej Łomża nie żyje oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Łomża celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:26
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:27
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1902 razy

D E C Y Z J A

D E C Y Z J A Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosława Kukuły działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 26 czerwca 2015 r.
GN-I.6821.31.2014

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Jarosława Kukuły działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kalinowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 533 o pow. 0,34 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 533 o pow. 0,0571 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
2. Zobowiązuje Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 533 o powierzchni 0,0571 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kalinowo, gmina Piątnica, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenia zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że w ewidencji nie ma informacji na temat własności przedmiotowej nieruchomości, wskazani są władający. Wnioskodawca poinformował również, że osoby te nie żyją i że niestety nie ustalono daty i miejsca śmierci tych osób. Po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym nie udało się ustalić pełnego kręgu spadkobierców i ustalono , że przebywają w USA.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi, iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że właściciele działki nr 533, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Kalinowo, jednostki ewidencyjnej Piątnica nie żyją oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane do Wójta Gminy Piątnica celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 19 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica zatwierdzonym Uchwałą Nr 133/XXVIII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 15 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, próby przeprowadzenia rokowań z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 09:19
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 09:23
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1913 razy

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2 oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza
KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać


I. Przedmiotem przetargu jest:

- Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2 oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

- Nieruchomość nie posiada obciążeń.

- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

II. Cena wywoławcza: 153 599,00 zł, wadium: 7 680,00zł, minimalne postąpienie: 1 540,00zł.
III. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
IV. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).
V. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
VI. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
VII. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 23 czerwca 2015 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
VIII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
IX. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie przedmiotowej nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.
XII. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XIII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XIV. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XV. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XVI. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. 86 215 69 27.
XVII. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip/ i www.powiatlomzynski.pl.


Zapraszamy do udziału w przetargu


Łomża, 26 maja 2015r.

W imieniu
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Elżbieta Parzych
Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 09:07
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 09:08
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2129 razy

Starosta Łomżyński ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Marianowie.

1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 4, o pow. użyt. 43,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,10 m2 i udziałem 5090/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
Starosta Łomżyński ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Marianowie.


I. Przedmiotem przetargu jest:
1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 4, o pow. użyt. 43,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,10 m2 i udziałem 5090/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
2.
- Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi z aneksem kuchennym, łazienki, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni węglowej. - Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowany w technologii murowej, jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony, dach czteropołaciowy, kryty blachą, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.
Cena wywoławcza: 21 966,00 zł Wadium: 1099,00 zł Minimalne postąpienie: 220,00 zł

II. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
III. Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. o godzinie 1200 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).
IV. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
V. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
VI. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 25 czerwca 2015 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
VII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VIII. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
IX. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
X. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie przedmiotowej nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.
XI. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XIII. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XIV. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XV. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. 86 215 69 27.
XVI. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip/ i www.powiatlomzynski.pl.

Zapraszamy do udziału w przetargu


Łomża, 26 maja 2015r.

W imieniu
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Elżbieta Parzych
Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 09:05
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 09:07
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2057 razy

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
Łomża, 20 maja 2015 r.
GN-I.6821.14-15.2015Z A W I A D O M I E N I E


Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:

• na terenie obrębu ewidencyjnego Żebry, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 85,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Młynik, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 349,

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Starosta
Elżbieta Parzych
Data powstania: środa, 20 maj 2015 14:08
Data opublikowania: środa, 20 maj 2015 14:10
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2001 razy

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
Łomża, 19 maja 2015 r.
GN-I.6821.1 - 7.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:
• na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 1502,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Podgórze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 328,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Olszewo-Góra, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 151/2,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Kalinowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 614,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 279,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Jeziorko, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 399,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 265,

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Starosta
Elżbieta Parzych
Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 13:47
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 13:51
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2041 razy

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
Łomża, 02 kwietnia 2015 r.
GN-I.6821.1.2015

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Starosta Łomżyński
zawiadamia o
zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych :
• na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 1502,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Podgórze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 328,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Olszewo-Góra, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 151/2,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Kalinowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 614,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 279,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Jeziorko, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 399,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 265,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Żebry, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 85,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Młynik, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 349,
poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych :
• na terenie obrębu ewidencyjnego Sierzputy Młode, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 46/2,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 69/2,
poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku zezwolenia na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV oraz złącza kablowego średniego napięcia 15 kV.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Starosta
Elżbieta Parzych
Data powstania: czwartek, 2 kwi 2015 10:36
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2015 10:40
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2183 razy