BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie remontów i adaptacji w budynkach Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego; nr 3 w Łomży, Śniadowie, Miastkowie, Piątnicy, oraz Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Szczepankowie i Rogienicach, dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość zadań -6.
Zadanie jest niepodzielne.
Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub na złożony pisemnie wniosek w sekretariacie ZPOZ w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27.
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej – www.powiatlomzynski.pl./bip/
Termin składania ofert upływa dnia 11. 08.2009r. godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie zamawiającego w Gabinecie Dyrektora o godz.10.15
Termin realizacji zamówienia –4 miesiące od podpisania umowy.
Termin związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.
Koperta zawierającą ofertę należy złożyć do dnia 11. 08.2009r do godz. 10.00 w sekretariacie ZPOZ w
Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Koperta z ofertą powinna być oznaczona:
“ Oferta w przetargu nieograniczonym –- na wykonanie remontów i adaptacji w budynkach Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego; nr 3 w Łomży, Śniadowie, Miastkowie, Piątnicy, oraz Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Szczepankowie i Rogienicach, dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
- Nie otwierać przed 11. 08 .2009r. godz. 10.15”
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
Stanisław Studencki - sprawy merytoryczne tel. 86-2156949 w godz. 9 -14
Kazimierz Gawroński - sprawy formalno - prawne tel. 86 2156949 w godz. 9 -14
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (%)
 CENA - 100 %
Warunki udziału w przetargu nieograniczonym;

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 24 ust 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie do przetargu należy dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
3. Oświadczenie, że roboty zostaną wykonane w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy.
4. Oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres minimum 2 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca zatrudnia osobę, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, a mianowicie, kierownika budowy z co najmniej 3 letnim doświadczeniem i uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- kopie uprawnień i dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty.
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przynajmniej dwóch robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości ( minimum 50000 zł każda) oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje.
7. Oświadczenie, że wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.
Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2009 14:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 14:55
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1608 razy