BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybór oferty: Modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków obrębów: Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska i Śniadowo.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: 1) Założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska i Śniadowo, położonych na obszarze powiatu łomżyńskiego, 2) Aktualizacja użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją dla gruntów miejscowości Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska i Śniadowo w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapę, zakładaną ewidencje budynków i lokali. 3) Pomiar leśnych użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją usytuowanych w 73 działkach powiatu łomżyńskiego o łącznej powierzchni 79,3597 ha, położonych na terenie powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postepowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych (tj. do kwot, określonych w rozpoprządzeniu, wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp)

1. została wybrana - zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Powiat Łomżyński oferta:

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno - Kartograficzne
ul. Grottgera 14 A
15-225 Białystok

z ceną 129 320,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta spełnia wamagana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zaproponowana cena mieści sie w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2009 13:45
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2009 14:01
Data przejścia do archiwum: środa, 23 wrz 2009 08:19
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1232 razy