BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 15.09.2009r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres: ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy: 18-400
4.Miejscowość: Łomża
5.Województwo: podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 136189-2009 w dniu 19.08.2009r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967B Boguszki- Zanklewo o dł. 850,0 m (bez robót nawierzchniowych)".

V.Wpłynęło 2 oferty:

Oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"KOPAŃCZYK" Franciszek Kopańczyk
ul. Stawiskowska 38
18-421 Piątnica
(kryterium- cena)

Oferta nr 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"TRUSMO" Sp. z o.o
ul. Kolonie 7B
07-411 Rzekuń
(kryterium- cena)

VI.Wybór oferty:
1.Wykonawca – oferta nr 2
1)Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"TRUSMO" Sp. z o.o
2)Adres: ul. Kolonie 7B
3)Kod pocztowy:07-411
4)Miejscowość:Rzekuń
5)Województwo:mazowieckie
2.Cena brutto oferty wybranej:73.024,45
(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote 45/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.
Data powstania: wtorek, 15 wrz 2009 12:55
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2009 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2009 08:28
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1919 razy