BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 25.11.2009r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres: ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy: 18-400
4.Miejscowość: Łomża
5.Województwo: podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 209615-2009 w dniu 16.11.2009r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa 20 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej), na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy".

V.Wpłynęło 3 oferty:

Oferta nr 1) "Pol- Dróg Oleśnica Sp. a
Cieśle 44
56-400 Oleśnica
(kryterium- cena - 82,76 pkt)

Oferta nr 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Ełku Sp. z o.o
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
(kryterium- cena - 100,00 pkt)

Oferta nr 3) Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o
Górki Szczukowskie 1 k/Kielc
26-065 Piekoszów
(kryterium- cena - 98,98 pkt)

VI.Wybór oferty:
1.Wykonawca – oferta nr 2
1)Nazwa:Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Ełku Sp. z o.o
2)Adres: ul. Kolonia 1
3)Kod pocztowy: 19-300
4)Miejscowość:Ełk
5)Województwo:warmińsko - mazurskie
2.Cena brutto oferty wybranej: 11 834,00
(słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Data powstania: środa, 25 lis 2009 13:28
Data opublikowania: środa, 25 lis 2009 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 gru 2009 13:37
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1828 razy