BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup używanej koparko - ładowarki

Numer ogłoszenia: 225969 - 2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanej koparko - ładowarki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko-ładowarki. Minimalne wymagania dotyczące kupowanego sprzętu
a)ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania nie mniejszej niż 5800 mm,
b)silnik wysokoprężny o mocy min. 60KW,
c)napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie,
d)blokada mechanizmu różnicowego,
e)most przedni wahliwy,
f)układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki,
g)elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy, h)wyposażona w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, i)kabina operatora typu ROPS i FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa,
j)układ samopoziomowania łyżki ładowarki,
k)łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności powyżej 1,00 m3 z zębami i widłami do palet,
l)układ komfortu jazdy (pływająca łyżka),
m)wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu nie mniejsza niż 3300 mm,
n)przebieg do 9000 mtg,
o)maszyna po przeglądzie technicznym odpowiadająca Polskim Normom wykonanym przez autoryzowany serwis,
p)maszyna powinna być wolna od wad prawnych, posiadająca certyfikat CE,
q)dopuszczona do ruchu na polskich drogach, r)gwarancja na sprawne działanie koparko-ładowarki wyrażona w miesiącach (minimum 6 miesięcy), s)udokumentowany rok budowy: nie mniej niż 2000r, t)koparka powinna posiadać automatyczną skrzynię biegów,
u)maszyna powinna być wyposażona w zamki hydrauliczne układu roboczego kopiącego,
v)maszyna powinna posiadać szybkozłącze układu kopiącego,
w)łyżka układu kopiącego o szer. koparki min 600 mm Dodatkowo Zamawiający wymaga:
- załączenie specyfikacji technicznej,
- możliwość obejrzenia maszyny wraz z pokazem jej działania. Przed ostatecznym wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oferowanej maszyny przez przedstawicieli Zamawiającego
- do oferty należy dołączyć zdjęcia.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3, 42.42.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 Pzp. 2.Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie przez powołaną w tym celu komisję przetargową. Komisja dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę i ocenę dokumentów, o których mowa w cz.. I pkt. VIII SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. I pkt. VII SIWZ. Brak jakiegokolwiek z niżej wykazanych dokumentów (oświadczeń) żądanych przez zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4.
Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły: spełnia - nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą (w przypadku, gdy wadium jest wymagane)
- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
O wykluczeniu z postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w cz.I pkt VIII SIWZ wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ, następujące dokumenty:
1.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Oświadczenie wykonawcy o udzieleniu min. 6 miesięcznej gwarancji na zakupioną koparko-ładowarkę. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy:
1.kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany sprzęt wymagań określonych przez zamawiającego:
1.Oświadczenie oferenta lub kserokopia dokumentu stwierdzającego rok produkcji maszyny budowlanej. 2.Kserokopia dokumentu określającego parametry techniczne maszyny.
3.Oświadczenie oferenta stwierdzające ilość przepracowanych motogodzin, zgodnie z licznikiem motogodzin przedmiotowej maszyny.
4.Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim
5.Minimum 2 szt. zdjęć formatu min. 9 x 13 cm przedmiotowej maszyny
6.Kserokopia dokumentu stwierdzającego wykonanie przeglądu przez autoryzowany serwis.
7.Oświadczenie stwierdzające, że w/w maszyna jest wolna od wad prawnych.
8.Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu CE.

IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa30, 18-400 Łomża, p. nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa30, 18-400 Łomża, p. nr 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2009 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2009 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 gru 2009 08:09
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2193 razy