BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

p.n. „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, ciągnikowych, do przyczep, motocyklowych, motorowerowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży ”

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łomżyński, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel, faks. 86 215 69 04.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, ciągnikowych, do przyczep, motocyklowych, motorowerowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży ”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży w okresie 01.01.2010r-31.12.2012r.
Zakres zamówienia:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych:
- Tablice samochodowe 9.720 kpl;
- Tablice ciągnikowe 2.160 kpl;
- Tablice motocyklowe 720 kpl;
- Tablice do przyczep 1.440 kpl;
- Tablice motorowerowe 1.080 kpl.
Na wykonane tablice obowiązuje 3 – letnia gwarancja.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010. Zakończenie 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą warunku - spełnia/nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również na bieżąco wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje). 4. Parafowany projekt umowy. 5. Zezwolenie wojewody na produkcje tablic rejestracyjnych. 6. Ważny certyfikat zgodności produkowanych tablic z warunkami technicznymi. 7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji. 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.powiatlomzynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 304 .IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. nr 304. .
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.12.2009 r. pod numerem 414326-2009.

Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki
Data powstania: środa, 2 gru 2009 09:52
Data opublikowania: środa, 2 gru 2009 10:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 gru 2009 12:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2182 razy