BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ciągu drogowego na odc. Kownaty - Olszyny - Wiktorzyn - Żelechy - Kosaki o łącznej długości 17,295 km.

Numer ogłoszenia: 230843 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty - Olszyny - Wiktorzyn - Żelechy - Kosaki o łącznej długości 17,295 km..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych, polegających na wykonaniu przebudowy ciągu drogowego złożonego z odcinków czterech dróg powiatowych tj;
- nr 1962B na odc. Kownaty - Guty,
- nr 1924B na odc. Guty -Wyłudzin - Olszyny - dr. krajowa nr 64,
- nr 1964B na odc. Olszyny - Taraskowo (granica gminy Piątnica),
- nr 1936B na odc. Wiktorzyn - Żelechy - Truszki, i jednej drogi gminnej nr 105653B Truszki - Kosaki, o łącznej długości ciągu 17,295 km i szer. 5,0 m jezdni oraz przebudowa dwóch obiektów mostowych leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1964B.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentację projektową z przedmiarem robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny niniejszej specyfikacji.
2.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1.Ustala się wadium w wysokości 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert i jest warunkiem udziału w przetargu.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.
3)gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.
3.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piątnicy nr 84 8762 0009 0003 2753 2000 0030 w terminie do dnia 28.12.2009 r. z dopiskiem wadium i tytułem postępowania.
4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5.W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, należy je złożyć w pokoju nr 11 - (oryginał) w terminie do dnia otwarcia ofert, tj. 29.12.2009r do godz. 10:00, a kopię należy zamieścić w ofercie.
6.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 1)upłynie termin związania ofertą;
2)zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3)zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia. 7.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek: 1)wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2)wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania;
3)wykonawcy, którego oferta zostanie odrzucona. 8.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1)wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożyli dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy. 2)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu. 3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień o zbliżonym do przedmiotu zamówienia charakterze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem siłami własnymi w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat min.3 robót budowlanych o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia.
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
a)wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 300 000,00 zł.
5)Udzielą min. 48-miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie przez powołaną w tym celu komisję przetargową. Komisja dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę i ocenę dokumentów, o których mowa w cz. pierwszej pkt. IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. pierwszej pkt. VIII SIWZ. Brak jakiegokolwiek z niżej wykazanych dokumentów (oświadczeń) żądanych przez zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4.
Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
3.O udzielenie zamówienia mogą również ubiegać się Wykonawcy wspólnie zgodnie z art. 23 ust 1. pod warunkiem iż:
1)W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez przedstawicieli (osoby uprawnione do reprezentowania firmy) wszystkich podmiotów występujących wspólnie. 2)Przepisy dotyczące wykonawcy (podmiotu wiodącego - lidera) stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają sie o udzielenie zamówienia, 3)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wniesione wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi wyraźnie wskazywać na wszystkie podmioty składające wspólną ofertę. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę każdego uczestnika konsorcjum. 4.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
4)nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3
5)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą ,
6)nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5.O wykluczeniu z postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. pierwszej pkt VIII SIWZ wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ, następujące dokumenty:
1. Kosztorys ofertowy stanowiący cenę oferty sporządzony w oparciu o załączone dokumenty, w tym również o przedmiar robót. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą winien będzie dostarczyć kosztorys ofertowy szczegółowy.
2. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ,
4. Oświadczenie wykonawcy o udzieleniu min. 48 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 5. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy: a)kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c)kserokopia aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (na temat karalności wykonawcy), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy (na temat karalności podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) wykaz wykonanych siłami własnymi w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat min.3 robót budowlanych o charakterze zamówienia porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z referencjami, wg wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ
b) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia wg wzoru: załącznik nr 4 do SIWZ.. Minimum sprzętowe jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca:
- rozściełacz mas mineralno - asfaltowych - szt. 1
- walec ogumiony - min. 1 szt.,
- walec wibracyjny stalowy lekki - min.1 szt.,
- walec wibracyjny stalowy ciężki - min. 1 szt.,
- skrapiarka, - samochody samowyładowcze o ładowności min. 10Mg wyposażone w plandeki w ilości zapewniającej ciągłość dostaw masy - szt. 4
c) wykaz osób i podmiotów którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
d) stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w zakresie dróg
- kserokopia uprawnień oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
7. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) kserokopia polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 300 000,00 zł.

Uwaga!
1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną do podpisania oferty.
2. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być na każdej stronie opatrzone klauzulą - potwierdzone za zgodność z oryginałem - i poświadczone parafką z imienną pieczątką osoby/osób upoważnionej do podpisania oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II. Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna Infrastruktura Drogowa.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 gru 2009 13:18
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2009 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2009 08:53
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 3790 razy