BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30

Numer ogłoszenia: 66857 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup n/w znaków drogowych: Lp. Nazwa Wymiary (mm) j.m. Ilość A-7 900 mm, szt. 100; A-6a - folia odblaskowa II generacji 900mm, szt 2; B-1 800mm, szt. 100; B-20 - folia odblaskowa II generacji 800mm szt. 2; B-42 800mm szt. 50; B-36 800mm, szt 12; B-34(40) 800mm, szt 20; D-1 600x600mm, szt. 20; D-6 600x600mm, szt. 20; D-15 - folia odblaskowa II generacji 600x600mm, szt. 2; D-42 1200x530mm, szt. 40; D-43 1200x530mm, szt. 20; E-2a (wg. wykazu zał. nr 4 do SIWZ) powyżej 0,4 m², szt. 3; E-2a (folia odbl. II generacji - wg. wykazu zał. nr 4 do SIWZ) powyżej 0,4 m², szt. 2; E-4 (podwójne-wg wykazu zał nr 5 do SIWZ) 1200x350mm, kpl 1; E-4 (podwójne-czyste) l=1,20 m 1200x350mm, kpl 10; E-4 (podwójne-czyste) l=1,40 m 1400x350mm, kpl 20; E-4 (podwójne-czyste) l=1,60 m 1600x350mm, kpl 20; E-17a (wg wykazu zał nr 6 do SIWZ) Średni 1200x530mm szt. 8; E-18a(wg wykazu- zał nr 6 do SIWZ) Średni 1200x530mm, szt. 8; F-5 (wg. wykazu- zał. nr 7 do SIWZ) poniżej 0,4 m², szt. 20; T-1 (czyste) poniżej 0,4 m², szt. 20; T-2 (bez podania odległości) poniżej 0,4 m², szt 15; T-6 (czyste) poniżej 0,4 m², szt. 20; U-3a powyżej 0,4 m², szt 15; U-3b powyżej 0,4 m², szt 15; U-2 - folia odblaskowa II generacji powyżej 0,4 m², szt 4; Uchwyty do mocowania znaków drogowych szt. 1000; E-4- (znaki podwójne tzn: 1 kpl.=2szt wykonane lewo i prawostronne) 1.Wymagania dotyczące zamawianych znaków: - wielkość średnia, - krawędzie podwójnie gięte, - podkład z blachy ocynkowanej zabezpieczony z tyłu farbą antykorozyjną do powierzchni ocynkowanych, - lico znaku z folii odblaskowej I generacji, przy czym znaki A-6a, B-20, D-15, E-2a tj Wiktorzyn -Olszyny i Olszyny - Wiktorzyn oraz U-2. - lico znaku z folii odblaskowej II generacji. - sposób mocowania znaków A, B, D, E - śrubami M-8 o długości l=4cm na szynach prowadzących, umożliwiających dopasowanie do różnych rozstawów mocowań. 2.Zamawiane znaki i tablice muszą być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008r Nr 67, poz. 413). 3.Wykonawca udzieli zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na zakupione znaki drogowe. 4.Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 34.99.22.00-9 Znaki drogowe
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane znaki są wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008r Nr 67, poz. 413)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowychw Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowychw Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 mar 2010 09:16
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2010 09:33
Data przejścia do archiwum: środa, 7 kwi 2010 11:11
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2043 razy