BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 28.04.2010r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I.Zamawiający:
1.Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres:ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy:18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo: podlaskie


II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 84379-2010 w dniu 14.04.2010r

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż 2040 mb barier ochronnych linowych


V.Wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
PROWERK Sp. z o.o
ul. Lubicz 25
31-503 Kraków
(kryterium - cena - 100 pkt)
VI.Wybór oferty
1.Wykonawca – oferta nr 1
1)Nazwa:Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Usługowo-Handlowe PROWERK Sp. z o.o
2)Adres:ul. Lubicz 25
3)Kod pocztowy:31-503
4)Miejscowość:Kraków
5)Województwo:małopolskie
2.Cena brutto oferty wybranej: 174.216,00
(słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Data powstania: czwartek, 29 kwi 2010 13:01
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2010 13:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 maj 2010 13:45
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1706 razy