BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów drogowych tj; emulsji K-1-70, grysów bazaltowych, mieszanki kruszyw łamanych oraz pospółki.

Numer ogłoszenia: 197899 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych tj; grysów ze skały litej (bazaltowych), mieszanki kruszywa łamanego, pospółki z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy oraz emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-1-70 odbieranej na transport zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco budowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Część 1- Emulsja K-1-70 1. Dostawa 33,5 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70, transportem wykonawcy - loco budowa, z przeznaczeniem do wykonania potrójnego powierzchniowego utrwalenia na dr. pow. nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża oraz dr. pow. nr 1834B odc. Trzaski - granica pow. gm. Przytuły, transportem samochodowym wykonawcy. 2.Dostarczona emulsja powinna posiadać temperaturę nie mniejszą niż 70°C. 3.Lepiszcze zamawianej emulsji asfaltowej powinno spełniać wymagania warunków technicznych Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA - 99 IBDiM (1999). 4.Wykonawca powinien posiadać ważną Aprobatę Techniczną na oferowany wyrób. 5.Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 6.Przy każdym fakturowaniu wykonawca dostarczy Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną na odebraną partię materiałów. 7.Punkt odbioru emulsji asfaltowej -loco budowa. Emulsję należy dowieźć beczką o poj. nie mniejszej niż 20 000 litrów na miejsce wbudowania tj; droga powiatowa nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża oraz dr. pow. nr 1834B odc. Trzaski - granica pow. gm. Przytuły zostanie przetankowana na sprzęt zamawiającego tj; kombajn wykonujący powierzchniówkę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej emulsji i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną aprobatą techniczną Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz odstąpi o realizacji umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Część 2- Grysy 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa grysów z przeznaczeniem do wykonania potrójnego powierzchniowego utrwalenia na dr. pow. nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża oraz na dr. pow. nr 1834B odc. Trzaski - granica pow z dostawą na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. 2.Zamawiający złoży ofertę na: Grys łamany, płukany ze skały litej bazaltowy, o następujących frakcjach i ilościach: - 2/5 mm - 82,0 Mg - 5/8 mm - 75,75 Mg - 12/16 mm - 126,25 Mg 3.Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 4.Przyczepność emulsji asfaltowej do oferowanego grysu powinna wynosić min.85%. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wyniki laboratoryjne przyczepności kruszyw. 5.Wszystkie frakcje w/w kruszywa muszą być pozbawione zapylenia - płukane.
Część 3- Mieszanka kruszywa łamanego 1.Dostawę 670 Mg mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. 2.Zamawiana mieszanka kruszyw powinna spełniać wymogi normy PN-S-06102 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Część 4 - Pospółka 1.Dostawa 202 Mg pospółki bez zanieczyszczeń organicznych i części gliniastych z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,transportem samochodowym wykonawcy. 2.Zamawiana pospółka powinna spełniać wymogi normy PN-B-11111:1996 Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 14.21.00.00-6, 14.21.23.00-3, 14.21.22.10-5, 14.21.20.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonym wg załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonym wg załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonym wg załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonym wg załącznika nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonym wg załącznika nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dla Części 1- Emulsja K-1-70
1.Kserokopia ważnej Aprobaty Technicznej 2.Kserokopia ważnego Atestu Higienicznego. 3.Oświadczenie wykonawcy, iż dysponuje punktem odbioru emulsji asfaltowej -loco budowa tj; dr. pow. nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża oraz dr. pow. nr 1834B odc. Trzaski - granica pow. gm. Przytuły
Dla Części 2 - Grysy
1.Oświadczenie wykonawcy o pochodzeniu grysów. 2.Oświadczenie producenta kruszyw, iż oferowane grysy są ze skały litej - bazalt, i są pozbawione zapylenia - płukane .
3.Kserokopia orzeczenia laboratorium wystawionego przez producenta kruszyw potwierdzającego przydatność danej partii kruszywa do powierzchniowych utrwaleń.
4.Oświadczenie producenta kruszyw, iż oferowane kruszywo jest zgodne z normą: PN-EN-13043:2004. Dla Części 3- Mieszanka kruszywa łamanego 1.Oświadczenie wykonawcy, iż oferowana mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm spełnia wymogi normy PN-S-06102.
Dla Części 4- Pospółka
1.Oświadczenie wykonawcy, iż oferowana pospółka spełnia wymogi normy PN-B-11111:1996
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr. 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr. 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 33,5 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K1-70, transportem wykonawcy - loco budowa, z przeznaczeniem do wykonania potrójnego powierzchniowego utrwalenia na dr. pow. nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża oraz dr. pow. nr 1834B odc. Trzaski - granica pow. gm. Przytuły, transportem samochodowym wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa grysów łamanych, płukanych ze skały litej bazaltowych z dostawą na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa grysów z przeznaczeniem do wykonania potrójnego powierzchniowego utrwalenia na dr. pow. nr 1939B Modzele Stare - Nowe Wyrzyki, gm. Łomża oraz na dr. pow. nr 1834B odc. Trzaski - granica pow z dostawą na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. 2.Zamawiający złoży ofertę na: Grys łamany, płukany ze skały litej bazaltowy, o następujących frakcjach i ilościach: - 2/5 mm - 82,0 Mg - 5/8 mm - 75,75 Mg - 12/16 mm - 126,25 Mg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.00-3, 14.21.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawę mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 670 Mg mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa pospółki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 202 Mg pospółki bez zanieczyszczeń organicznych i części gliniastych z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,transportem samochodowym wykonawcy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 23 lip 2010 13:55
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2010 14:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sie 2010 07:10
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1611 razy