BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 04.08.2010r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres:ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy:18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo: podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 197899-2010 w dniu 23.07.2010r

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych tj; grysów ze skali litej (bazaltowych), mieszanki kruszywa łamanego, pospółki z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy oraz emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej K-1-70 odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji-laco budowa.

IV.Wpłynęło 3 oferty:

Oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o.
w Ełku Sp. z o.o
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
(kryterium - cena – 100pkt - Cz. I)

Oferta nr 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Stanisław Przestrzelski
ul. Makowa 28,
18-400 Łomża
(kryterium - cena - 100pkt-Cz. II, 75pkt-Cz.III, 90pkt-Cz.IV)

Oferta nr 3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”
Al. Legionów 152,
18-400 Łomża
(kryterium - cena - -.....pkt Cz. II, 100pkt-Cz. III, 100pkt -Cz. IV)


V. Wybór oferty:
Część I
1.Wykonawca – oferta nr 1
1)Nazwa:Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku sp. z o. o.
2)Adres:ul. Kolonia 1
3)Kod pocztowy:19-300
4)Miejscowość:Ełk
5)Województwo: warmińsko-mazurskie
6)Cena brutto oferty wybranej dla Cz. I: 64.574,60
(słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Część II
1.Wykonawca – oferta nr 2
1)Nazwa:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski
2)Adres:ul. Makowa 28
3)Kod pocztowy:18-400
4)Miejscowość:Łomża
5)Województwo: podlaskie
6)Cena brutto oferty wybranej dla Cz. II: 51.972,00
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Część III i IV
1.Wykonawca – oferta nr 3
1) Nazwa:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”
2) Adres: Al. Legionów 152
3) Kod pocztowy:18-400
4) Miejscowość: Łomża
5) Województwo:podlaskie
6) Cena brutto oferty wybranej dla Cz. III: 49.004,00
Cena brutto oferty wybranej dla Cz. IV: 4.433,92
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści cztery tysiące 00/100)
(słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100pkt- Cz.-III, 100pkt – Cz.-IV.
Data powstania: środa, 4 sie 2010 12:10
Data opublikowania: środa, 4 sie 2010 12:19
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sie 2010 12:44
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1498 razy