BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Usługa w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Łomży Numer ogłoszenia: 263720 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej , Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156949, faks 086 2156950.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Łomży.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Łomży.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udokumentuje zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług kompleksowego utrzymania czystości na rzecz zakładów opieki zdrowotnej, o powierzchni zbliżonej z tolerancją plus, minus 15% do powierzchni Zamawiającego - każda zamówienie na kwotę minimum 200 000 zł.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zatrudnia przynajmniej jedną osobę przeszkoloną w zakresie przedmiotowej usługi, tj. w przygotowaniu i stosowaniu środków dezynfekcji, oraz zasady postępowania z odpadami medycznymi - potwierdzone dyplomem, świadectwem bądź zaświadczeniami.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie Wykonawcy, że zatrudnia przynajmniej jedną osobę przeszkoloną w zakresie przedmiotowej usługi, tj. w przygotowaniu i stosowaniu środków dezynfekcji, oraz zasady postępowania z odpadami medycznymi - potwierdzone dyplomem, świadectwem bądź zaświadczeniami. 2. . Oświadczenie Wykonawcy, że w czasie wykonywania usługi będzie używać wyłącznie środków czystości, dezynfekcji posiadających aktualne świadectwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oznakowanych znakiem zgodności CE. Dobór środków musi być uzgodniony ze zleceniodawcą. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy wykonujący usługę zobowiązani są do posiadania aktualnych książeczek zdrowia z pełnymi badaniami wymaganymi na danym stanowisku oraz przestrzegania przepisów BHP i p/ poż. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że poniesie konsekwencje prawne i finansowe wynikające z protokołów kontroli przeprowadzanych przez stacje sanitarno - epidemiologiczne i innych organów uprawnionych do kontroli w zakresie przedmiotowej usługi.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana w trakcie obowiązywania umowy jej zakresu rzeczowego - przedmiotu umowy określonego w §1 powoduje automatyczną zmianę wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego następującego po tej zmianie. Korekta powierzchni wykazanej w §1 następuje w drodze zawiadomienia przez zleceniodawcę zleceniobiorcy i nie wymaga wypowiedzenia. 2. Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy) z wyjątkiem: a. zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży 18 - 400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27 Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży 18 - 400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27 Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

  • SIWZ Data dodania: 25 sie 2010 10:23
  • zał nr 1 Data dodania: 26 sie 2010 11:04
Data powstania: środa, 25 sie 2010 10:18
Data opublikowania: środa, 25 sie 2010 10:26
Data edycji: czwartek, 26 sie 2010 11:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2010 08:50
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1671 razy
Ilość edycji: 1