BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej , Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156949, faks 086 2156950.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1. Aktualne na czas trwania umowy uprawnienia palacza CO. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, to do oferty załącza wykaz podwykonawców z aktualnymi na czas trwania umowy uprawnieniami palacza CO tych podwykonawców i oświadczenie, że za ich pracę będzie odpowiadał jak za swoją.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży 18 - 400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27, Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży 18 - 400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczen i utrzymanie czystości posesji GLR Rogienice.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystości posesji ZGLR Śniadowo.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystości posesji ZGLR w Piątnicy.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystości posesji GLR Szczepankowo.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystości posesji GLR Gać.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystości posesji ZGLR Miastkowo.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrzewanie pomieszczeń i utrzymanie czystosci posesji GLR Przytuły.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania:

  • SIWZ Data dodania: 7 wrz 2010 12:29
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2010 12:27
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2010 12:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 11:42
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1500 razy