BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych należących do samorządu powiatowego

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych należących do samorządu powiatowego.
I Cel konkursu
A) w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego
2. Rodzaje zadań objętych konkursem:
a) imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali - o wysokim dorobku artystycznym,
b) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
c) inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
d) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu łomżyńskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2011 r. planuje się przeznaczyć łączną kwotę 12.000 zł.
W roku 2010 suma dotacji przyznanych na realizację zadań wyniosła 27.600 zł.

B) w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
1. Podstawowym celem konkursu ofert jest zapewnienie ogółowi młodzieży możliwości uprawiania różnych form aktywności fizycznej stanowiących istotne wsparcie dla rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, w wymiarze i zakresie dyktowanym potrzebami biologicznymi człowieka.
2. Rodzaj i formy realizacji zadania:
Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym, w tym:
a) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego,
b) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży,
c) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego,
d) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w 2011 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę 34.000 zł.
W roku 2010 suma dotacji przyznanych na realizację zadań wyniosła 34.000zł

C) w zakresie promocji i upowszechniania turystyki
1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego,
2. Rodzaje zadań objętych konkursem:
a) upowszechnianie turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
b) promocja walorów krajobrazowych powiatu,
c) organizacja i uczestnictwo w imprezach turystycznych o zasięgu lokalnym i wyższym,
d) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno –krajoznawczej.

Na realizację zadań w 2011 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę 6.000 zł.

II Zasady przyznawania dotacji:
1. O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z poź. zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne,

2. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

3. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i turystyki.

4. Warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15 % wkład własny(finansowy lub rzeczowy) lub z innych źródeł finansowania.

5. Dotacje na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystywane w szczególności na:
a) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia oraz honoraria,
b) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
c) koszty obsługi technicznej,
d) koszty wydawnicze,
e) nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
f) zakup usług obcych: przejazdy i zakwaterowanie, transport.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent:
a) zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu,
b) może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,
c) może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.

III Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2011 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie (m.in. być realizowane na terenie Powiatu Łomżyńskiego; upowszechniać cenne elementy kultury artystycznej, które, na co dzień nie są dostępne mieszkańcom powiatu; propagować i promować wielokulturowość charakterystyczną dla regionu Podlaskiego),

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy (której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego zał. Nr 2 do rozporządzenia) pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a podmiotem uprawnionym,

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a) otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

5. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.

IV Termin składania ofert:
16.11.2010 – 16.12.2010 roku

V Zasady składania ofert:
1.Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania poniżej) należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
a) aktualny statut podmiotu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa); w przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważa się sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
e) oferty wraz z załącznikami mogą być składane w godzinach pracy Urzędu - osobiście w Wydziale Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro, pokój 314, tel. 86/215-69-17) lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu),
f) oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej ” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w dziedzinie promocji i upowszechniania turystyki”

VI Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) złożone po terminie,
c) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
e) złożone przez podmiot nieuprawniony,
f) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
g) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,
h) podpisane przez osoby nieupoważnione
i) oferty złożone bez dokumentów, o których mowa w dziale V.
2. Oceny formalnej, merytorycznej i finansowej ofert dokonuje komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
4. Podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu w ciągu 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
5. Od uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Merytoryczne: stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność,
2. Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,
3. Organizacyjne: posiadane zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
4. Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 lis 2010 13:12
Data opublikowania: wtorek, 16 lis 2010 13:33
Data edycji: wtorek, 16 lis 2010 13:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 gru 2010 19:19
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1697 razy
Ilość edycji: 3