BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na prace geodezyjne

Modernizacja istniejącej ewidencji grntów i budynków
Przetarg dortyczy prac geodezyjnych:.
1.1 Prace modernizacyjne prowadzone będą na całych obrębach ewidencyjnych : Janowo, Jarnuty, Łochtynowo, Giełczyn i Zosin.
1.2. Założenie ewidencji budynków i lokali,
1.2.1 Pomiar konturów budynków brakujących w dotychczasowych opracowaniach oraz budynków wybudowanych w granicach działek w odległości do 1m od granicy a także granic w przypadku stwierdzonej rozbieżności w usytuowaniu ich w terenie i na dotychczasowych mapach,
1.2.2 Pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych,
1.2.3 Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych ewidencji budynków i lokali,
1. 3 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych ujawnionych w opracowaniu Phare 2003, wynikłych z zakładania ewidencji budynków i lokali oraz wykonywanej modernizacji,
1.4 Uzupełnienie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków o treść obligatoryjną i fakultatywną przewidzianą dla mapy zasadniczej według w instrukcji K-1 i G-5,
1.5 Aktualizacja granic działek poprzez obliczenie analityczne współrzędnych punktów granicznych w oparciu o dane archiwalne oraz ustalone i pomierzone w ramach niniejszego opracowania dla obrębów: Jarnuty, Łochtynowo, Giełczyn i Zosin,
1.6 Opracowanie operatu klasyfikacyjnego,
1.7 Opracowanie operatu ewidencyjnego,
1.8 Uzupełnienie informatycznej bazy danych (graficznej i opisowej) prowadzonej w PODGiK o dane o których mowa w pkt 1.1 – 1.5,
1.9 Wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania założonego celu, a których nie można było przewidzieć w trakcie opracowania niniejszych warunków technicznych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 września 2011 roku.

VII. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami.
a) najniższa zaoferowana cena brutto - łączna kwota z pkt XVI 100%,
Szczegółowe kryteria oceny:
Kryterium ceny:
Ilość przyznawanych punktów przyznawana będzie według wzoru: x/y x 100, gdzie:
x - najniższa cena brutto z zaoferowanych, y - cena brutto badanej oferty .
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Informację na temat wadium.
Wykonawca wnosi wadium w wysokości 2000PLN

IX. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 220 do dnia 18 marca 2011 r. do godz.10.00

Łomża dnia 2011-03-01
Data powstania: piątek, 4 mar 2011 13:42
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2011 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 mar 2011 09:35
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1665 razy