BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 25 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC z dostawą na bazę ZDP w Łomży

Numer ogłoszenia: 144246 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup 25 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 65 B3 PU/RC, odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji- loco Łomża..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Sukcesywne dostawy 25 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC w postaci sukcesywnych dostaw emulsji, transportem wykonawcy do m. Łomża, z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. 2.Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję lub normie europejskiej PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
3.Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne.
4.Punkt odbioru emulsji asfaltowej -loco Łomża 2.Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku poprzez złozone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku poprzez złozone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
-Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku poprzez złozone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku poprzez złozone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunku poprzez złozone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
-zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
- Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- oświadczenie, iż będzie dysponował punktem odbioru emulsji asfaltowej - loco Łomża.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Informacje dotyczące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty są zawarte w pkt. XXI SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 2..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 cze 2011 11:21
Data opublikowania: poniedziałek, 6 cze 2011 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 cze 2011 08:38
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1706 razy